Geachte lezers,

Deze Nieuwsbrief gaat u de toegang verschaffen tot het Onvoorwaardelijk Recht om gebruik te maken van Boekhoudkundig Kapitaal als Betaalmiddel.

Dit uitzonderlijke Recht ontstond reeds in de 7de eeuw van onze jaartelling, toen in Napels in Italië een Arabisch schip landde van waaruit voor het eerst in Europa met Arabisch Boekhoudkundig Kapitaal werd betaald.

Tegelijkertijd begon het beroemde 10-tallige stelsel, dat 3.000 jaar geleden door een Arabier werd uitgevonden en Europa voorzag van een uniek geldloos betaalmiddel, Europa van Napels uit te veroveren.

tientallige stelsel

Boekhoudkundig Kapitaal maakt het gebruik van duur en schaars geld overbodig en geeft u werkelijk Onbeperkte Economische Vrijheid, mits dit op de juiste manier binnen een besloten circuit wordt gebruikt. Economische Vrijheid maakt uw, Ons en het leven van Iedereen Plezieriger, gezonder en meer ontspannen. 

U hebt echter voldoende boekhoudkundig kapitaal nodig om als mens economisch vrij te kunnen leven. De CMN verschaft u daarom de komende dagen op basis van uw leeftijd, een groeiend bedrag aan MENSWAARDE in de vorm van Boekhoudkundig Kapitaal, dat uitsluitend binnen het CMN Netwerk kan blijven circuleren.

Het CMN-netwerk blijft dus, net als het reeds 3.000 jaar oude bestaande Arabische netwerk voor eeuwig groeien. Niemand kan het boekhoudkundige kapitaal aan het netwerk onttrekken voor speculatie of andere oneigenlijke doeleinden.

Concreet betekent dit dat iemand van 20 jaar Kk 7.300 ontvangt en probleemloos zijn/haar economische leven kan beginnen. Iemand van 30 jaar ontvangt voldoende om een bedrijf succesvol op te starten met Kk 10.950. Iemand van 65 jaar behoeft zich geen zorgen te maken over zijn/haar pensioen voor de rest van zijn/haar leven met Kk 23.725 op zijn/haar CMN-kapitaalrekening.

U ontvangt het voor u bestemde bedrag op uw Consument Rekening. U kunt het vanzelfsprekend overboeken naar uw Zakelijke Rekening, indien u een Zakelijke Rekening geopend hebt.

Indien u ondernemer bent, kunt u voor uzelf uitrekenen hoeveel extra werkkapitaal er binnen uw netwerk beschikbaar komt, en niet te vergeten hoeveel extra koopkracht gaat ontstaan, als uw afnemers en leveranciers CMN-partner worden en een aanzienlijk bedrag aan MENSWAARDE op hun rekening krijgen bijgeboekt. Wij zijn uiteraard bereid u hierbij te adviseren en te ondersteunen.

Heeft u een Webwinkel? Dan kunnen betalingsopdrachten ook in Kk afgewikkeld worden. In dat geval is het noodzakelijk dat er een verbinding met onze database wordt gemaakt. U kunt daartoe een verzoek indienen, door een Email te sturen naar: roel.motjee@cmn-lcc-international.com. Overige vragen betreffende CMN en de verkoop via uw bestaande of nog te ontwikkelen webwinkel kunt u stellen via ons contactformulier.

Voor het aanvragen van het CMN logo kunt u hetzelfde Emailadres gebruiken. U kunt het CMN logo naast of onder de logo's van bijvoorbeeld Ideal of PayPal plaatsen, zodat het voor uw afnemers duidelijk is dat er zowel in € als in Kk betaald kan worden.

Betalen gaat ook gemakkelijk via onze CMN-App, die zowel beschikbaar is voor Android als in beperktere mate voor Apple. Gezien het feit dat er voor het behandelen van de aanvraag door de CMN staf de nodige tijd moet worden besteed, wordt u verzocht op de centrale Knab-rekening € 10 te storten, onder vermelding van: Uw rekeningnummer en aanvraag App.  U kunt uw aanvraag sturen naar: roel.motjee@cmn-lcc-international.com.

Iedere Burger, die zich bij de CMN inschrijft als Consument Partner, ontvangt dus een steeds groeiend bedrag aan MENSWAARDE als EIGEN VERMOGEN gebaseerd op leeftijd als CMN-startkapitaal. Binnen de CMN stijgt de waarde van de MENS dus naarmate hij/zij ouder wordt. Dit is volkomen in tegenstelling tot ons stervende huidige geldsysteem, waar ouderen nog nauwelijks economische waarde toegekend krijgen en daardoor op de economische zijlijn komen te staan. Daardoor gaat ongebruikte kennis verloren en de mogelijkheid om je als MENS tot op hoge leeftijd te vernieuwen en een sociaal matschappelijke bijdrage te leveren, is vrijwel nihil.

Het huidige systeem gaat over Geld, Winst, Cijfers, Groei en Rendement en over Politieke, Juridische en Economische Macht. De CMN gaat niet over macht, maar over het Universele Recht van ieder Mens op:

Onbeperkte economische vrijheid betekent niet ongebreidelde wildgroei en verspilling, maar een leven in vrijheid om:

Economische Vrijheid geeft bestaanszekerheid en bestaansveiligheid. Het is dan ook volkomen Rechtmatig en Wetmatig, dat de CMN haar Partners beschermt tegen de ongelooflijke onrechtmatige roofbouw die door de B.O.M.-Groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals nu reeds meer dan een halve eeuw wordt ontwikkeld.

Een Computer kan uitsluitend GELD-boekingen realiseren, maar in het geheel geen GELD overmaken. Digitaal Geld, Giraal Geld, Elektronisch Geld en Virtueel Geld, bestaat evenmin als een Digitaal Huis waarin je kunt wonen of een Virtueel Brood wat je kunt eten. Het zijn woorden zonder betekenis en zonder werkelijke inhoud. Het zijn getallen op een computer zonder een reële dekking en daardoor zonder reële waarde.

GELD is een door mensen geschapen illusie, die als een zeepbel uit elkaar kan spatten, omdat er in de 21e eeuw geen enkele werkelijke tastbare waarde meer tegenover staat. GELD als tussenschakel tussen de Mens en het door hem/haar geschapen product of dienst, is overbodig geworden sinds de uitvinding van de computer. Dit feit is nog steeds niet tot de gemiddelde Mens doorgedrongen. Iedere economische Crisis werd dan ook kunstmatig gecreëerd, door een kleine groep mensen. Het gros van de mensen lijdt totaal onnodig aan de gevolgen van elke Crisis. Het duurt vaak een hele generatie van mensen, voordat de situatie zich weer heeft genormaliseerd.

Een belangrijk DOEL van de CMN is dat iedere CMN-Partner EIGEN VERMOGEN gaat SCHEPPEN, dat reëel en tastbaar is en als DEKKING voor het Kk van de Partner dient, dat in de CMN-Boekhouding van de Partner wordt bijgeschreven. Als iedere CMN-Partner een schuldenvrij eigen huis bezit, zijn huisuitzettingen voorgoed verleden tijd!

In de bijlage treft u een uitzonderlijke Aangifte bij de Kantonrechter Midden-Nederland, die van de Kantonrechter slechts één ding verlangt:

Bevestig aan de Aangeklaagden, die in deze Aangifte worden genoemd, dat de CMN reeds sinds de 7e eeuw van onze jaartelling het volste RECHT heeft om gebruik te maken van Boekhoudkundig Kapitaal als betaalmiddel, om welke schuld dan ook, met het eveneens reeds meer dan 3000 jaar geleden ontwikkelde 10-tallige stelsel af te betalen, dat voldoende economische vermogens dekking presenteert en door een Arabisch zeilschip via de haven van Napels in Italië binnen de Europese Wereld werd geïmporteerd en reeds meer dan 1300 jaar in Europa functioneert. De CMN vraagt de Rechtbank dus niet om kwijtschelding van schulden, maar om het Recht te bevestigen dat schulden met Boekhoudkundig Kapitaal afbetaald kunnen worden.

Op het moment dat we deze nieuwsbrief wilden verzenden, ontvingen we een reactie van de griffier van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. We willen u deze reactie niet onthouden, en hebben dan ook besloten om deze als bijlage mee te sturen. De eerdergenoemde brief aan de Rechtbank is op grond van deze reactie aangepast.

De korte en enigszins onzorgvuldige reactie van de Tweede Kamer betreft een reactie (9 februari j.l.) van Hank Monrobey op de reactie van Jeroen Dijsselbloem op het burgerinitiatief "Ons Geld". Noch de initiatiefnemers van het burgerinitiatief "Ons Geld", noch de minister van Financiën die namens het Kabinet heeft gereageerd, hebben tot op heden begrepen dat Geld door de ontwikkeling van de computer overbodig is geworden.

Tot slot:

De invoering van de MENSWAARDE is intensief besproken met diverse deskundigen uit verschillende disciplines. We zijn ons ervan bewust dat dit vernieuwend en ingrijpend anders is dan hetgeen wij als mensheid de afgelopen eeuwen gewend zijn. Dit blijkt ook uit de reactie van de minister van Financiën m.b.t. de Kabinetsreactie op het burgerinitiatief "Ons Geld" d.d. 1 februari 2016. Men blijft om de hete brij heen draaien, waardoor het niet tot een daadwerkelijke oplossing komt, wat wel dringend noodzakelijk is gezien de snel stijgende onnodige armoede. CMN biedt zowel aan Burgers, het Zelfstandige Bedrijfsleven, Overheid alsook aan het Bankwezen een daadwerkelijke oplossing!

Wij hebben begrip voor uw mogelijke behoefte aan communicatie betreffende dit onderwerp, maar zien af van inhoudelijke discussies en vragen via social media. Konkrete ondernemersvragen en zaken die leiden tot een toenemende handel binnen de CMN, beantwoorden we uiteraard graag.

Wij wensen u Onbeperkte Economische Vrijheid.

CMN Management Team