Beste lezers,

Wij hebben als management team (http://www.cmn-lcc-international.com/organisation/management/) de afgelopen paar maanden, intensief en vrijwel continu achter de schermen gewerkt, om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen, die een snelle en grote toestroom van nieuwe Partners mogelijk maakt. Op een paar kleine aanpassingen na, zijn we er klaar voor. Binnenkort worden onze foto's op de website geplaatst, waardoor we als team letterlijk een gezicht krijgen. Een eerste foto van ons team kunt u zien door op bovenstaande link te klikken.
 
Wij verwachten binnenkort een grote toestroom van nieuwe Partners, want de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, en binnen de heersende economische zienswijze, is geen oplossing om deze kloof te dichten. Integendeel, door het in gebruik nemen van mainframe computers, ruim 55 jaar geleden, zijn alle banken in de westerse wereld met kapitaal gaan verrekenen, noemden het geld, lieten u/ons daar rente, kosten en aflossing voor betalen, terwijl het 'echte geld' op een aparte rekening bleef staan en werd uitgegeven ten eigen bate van de bankiers en hun aandeelhouders, o.a. door het uitkeren van bonussen en dividend.
 
De ontwikkeling van de computer, heeft het gebruik van duur geld via banken wereldwijd overbodig gemaakt. Dit besef dringt echter maar heel langzaam door.
 
De transitie van de huidige geld-economie, naar een Duurzame Wereld Samenleving, is uitsluitend mogelijk als we collectief gaan omschakelen naar het betaalmiddel kapitaal, mits dit op de juiste manier wordt toegepast en zonder dat u direct afscheid hoeft te nemen van geld zoals u dat nu kent.
 
De CMN is tot op heden de enige organisatie die over de benodigde kennis en ervaring beschikt, en de correcte op kapitaal geprogrammeerde boekhoudstructuur heeft ontwikkeld om deze transitie, zowel voor Burgers, Overheid als Bankwezen aantrekkelijk te maken.
 
We hebben deze keer dan ook een uitgebreide Nieuwsbrief, met daarin 8 aandachtsgebieden:
  1. Wat is er gebeurd?
  2. Het verschil tussen Geld en Kapitaal.
  3. Oplossingen door het werken met Kapitaal.
  4. Antwoord op de regelmatig gestelde vraag, waarom de CMN die in 1981 is opgericht, nog zo weinig zichtbaar is.
  5. CMN als "Gift to the World".
  6. Veelvoorkomende misvattingen over de CMN.
  7. Onderwerpen voor een volgende Nieuwsbrief.
  8. Tot slot.
 
1. Wat is er gebeurd?
Door het GELDLOOS functioneren van de computers waren de leden van de B.O.M. (Banken Overheden Multinationals)-groep in staat om veel goedkoper in te kopen en de zelfstandige ondernemers volledig uit de markt te concurreren. Bovendien bracht geen enkel lid van de B.O.M.-groep, door het gebruikmaken van het verkeerde softwarepakket, reeds meer dan 50 jaar maar een stuiver geld in omloop binnen de meer dan 100 Westerse landen en staten.

Bovendien werd door het gebruikmaken van de verkeerde software, puur bij vergissing de illusie ontwikkeld, dat door het bankwezen op een geheimzinnige, niet herkenbare en unieke wijze, vele malen meer winst werd gemaakt. Omdat uiteindelijk niemand zich meldde, om deze vergroting van het inkomen van het bankwezen te claimen, werd de conclusie getrokken, dat door de intelligentie van de bankiers op een unieke wijze additionele winst zou zijn gemaakt, die aanleiding gaf om deze bankiers met een unieke BONUS te eren.

CMN ontdekte op 13 mei 2015, de werkelijke reden voor het ontwikkelen van deze volstrekt niet bestaande winstontwikkeling. Het volledige bedrag, dat gedurende meer dan 55 jaar, en voor het grootste gedeelte pas sinds 1989, het totale uitgeleende bedrag dat aan miljoenen burgers voor het financieren van hun vastgoed en aan duizenden zelfstandige ondernemers voor het financieren van hun bedrijven uitgeleend had moeten worden, nimmer in GELD werd uitbetaald. Datzelfde niet in de vorm van geld uitbetaalde bedrag werd via de notarissen zonder meer in de vorm van boekhoudkundig kapitaal aan de leveranciers van vastgoed en andere producties uitbetaald. Het niet uitgekeerde geld, werd zondermeer toegevoegd aan het bedrag dat bij het bankwezen ter beschikking kwam als uitleencapaciteit en derhalve het vermogensbezit van de banken kunstmatig met honderden procenten vermeerderde.

De notarissen begonnen in opdracht van de Banken, Overheden en Multinationals, de volkomen van geld ontdane burgerij en zelfstandige ondernemers in de 80%-wereld, economisch te executeren en van hun huizen en bedrijven te beroven, zonder acht te slaan op de diepgang van de verplichtingen, aangegaan bij het afleggen van de eed door alle ingeschakelde notarissen.
 
2. Het verschil tussen Geld en Kapitaal.
Geld wordt aangeduid met . CMN Kapitaal wordt aangduid met Kk.
Inmiddels is vrijwel al het geld aan onze samenleving onttrokken en is een totale economische ontwrichting van de westerse economie het gevolg.
 
Er is geen (geld) oplossing om uit de crisis te komen, dan tenzij we collectief overschakelen naar het betaalmiddel kapitaal (Kk).
 
KAPITAAL is het oudste wettige BETAALMIDDEL van de WERELD en is zeer beslist GEEN GELD.
 
Kapitaal is gebaseerd op waardecreatie (MENSelijke Arbeid), te weten het scheppen van producten of diensten. Ieder mens is in staat om iets van waarde voor een ander mens of meerdere mensen te creëren/scheppen, wat in de boekhouding in kapitaal uitgedrukt kan worden. Dit betekent 100% betaalde werkgelegenheid, het opheffen van armoede, en samenlevingen met mensen die zichzelf waardevol vinden, omdat ze financieel in de gelegenheid worden gesteld om waarde aan zichzelf en anderen toe te voegen.
 
Geld is gebaseerd op schuld, schaarste, speculatie ('geld met geld maken'), rente en tekorten. Geld is in handen van een kleine groep mensen, die zichzelf verrijken ten koste van ruim 80% van de bevolking die moet werken om die kleine groep mensen tevreden te stellen. Het 'Geld-Systeem' is daardoor een van de ergste vormen van slavernij geworden. Geld doet precies het tegenovergestelde van Kapitaal: het heeft menselijke ontwaarding tot gevolg.
 
Kapitaal geeft VRIJHEID, Geld maakt afhankelijk.
 
Kapitaal is (al ruim 3000 jaar) het oudste wettige betaalmiddel van de Arabische wereld en Geld werd (350 jaar later) het wettige betaalmiddel van de Westerse wereld. Dit zijn dus twee verschillende betaalmiddelen, met eigen regels, een eigen boekhoudstructuur en met een eigen door de overheid goedgekeurde wetgeving.
 
De CMN kan rechtmatig met gebruikmaking van Kapitaal, iedereen die dat wil economisch op gang brengen, zonder overheidsbemoeienis en zonder Banken. Laten we de werkelijkheid heel duidelijk benoemen: Het Bankwezen werd door de ontwikkeling van de computers overbodig, op precies dezelfde wijze als electriciteit, olie, gas, kaarslampen en niet te vergeten de kachels liet verdwijnen, de auto afrekende met paard en wagen en duizenden kilometers nieuwe wegen noodzakelijk maakte, het vliegtuig de wereld verkleinde, het internet de posterijen uitschakelde en bezig is de winkelstand in te krimpen en van karakter te veranderen (Hank Monrobey - http://www.cmn-lcc-international.com/research/hank-monrobey-biography/ ).
 
3. Oplossingen door het werken met Kapitaal.
De CMN beschikt over een intelligente- en grootschalige (software) structuur, die uitsluitend ontwikkeld is voor het werken met Kapitaal (Kk). Hierdoor kunnen- en bieden we echte en duurzame oplossingen, zoals o.a.: 
   
Maatschappelijke Organisaties zijn niet langer afhankelijk van subsidies, giften, donaties, crowdfunding of verzekeraars. (Lokale) Overheden zijn niet langer afhankelijk van 'Brussel', de verkoop van grond of van extreme belastinginkomsten. De CMN garandeert de Banken in de westerse wereld dat gemaakte 'hypotheekschulden' van onze partners altijd volledig kunnen worden afbetaald.
 
Uiteraard is dit niet in één dag te realiseren, maar de kennis, ervaring, technische mogelijkheden, juridische structuur en de organisatie zijn volledig aanwezig.
 
4. Antwoord op de regelmatig gestelde vraag, waarom de CMN die in 1981 is opgericht, nog zo weinig zichtbaar is.
Antwoord:
Een Transitie plan je niet, die voltrekt zich als voldoende mensen zich bewust zijn van de noodzaak van een transitie en daarnaar handelen. In 1981 zag men die noodzaak nog niet en zelfs nu zijn er velen die die noodzaak nog steeds niet inzien. Hank was en is een pionier die zijn tijd ver vooruit is.
 
We geven u een overzicht van de ontwikkelingen van de CMN vanaf 1963 tot heden.

Hank Monrobey publiceerde in 1963 zijn boek "Totale integratie en haar toepassingen", omtrent het gebruikmaken van beschikbare informatiedragers voor georganiseerde uitwisseling van informatie in de scheepvaartwereld. Later volgden meer publicaties.

In 1968 richtte Hank in Londen zijn economisch adviesbureau op. De voorloper van de CMN werd door Hank in 1981 in Londen opgericht als "Macro Economic Research and Service Organization Since 1981". Doel van deze organisatie was het redden van MKB bedrijven, die tegen een faillissement aanzaten. De oplossing zat in het boekhoudkundig/geldloos verrekenen tussen het MKB bedrijf en haar afnemers en toeleveraars.
 
Een bewuste keuze van Hank was het werken met zelfstandige partners, in plaats van met werknemers. Daarnaast streefde hij naar een evenwichtige balans tussen mannelijke en vrouwelijke partners. Ook daarin was hij zijn tijd ver vooruit. De organisatie was succesvol. Er werkten ruim 70 partners. De opbrengsten van de verkoop van deze organisatie gebruikte hij om de ontwikkelingskosten voor de CMN te financieren. De CMN is daardoor onafhankelijk van de overheid.
 
Hank emigreerde naar de VS en richtte daar in 1985 "Hank Monrobey & Associates Ltd. " op, om ook de 80% van de samenleving in staat te stellen om eveneens van de geldloze werking van de economie gebruik te maken, op dezelfde wijze als de B.O.M. groep.
 
De onderzoeksresultaten werden in de daaropvolgende jaren gebruikt om een nieuwe economische structuur en de benodigde software te ontwikkelen, die nodig waren om geldloos te kunnen verrekenen. Het duurde tot de tweede helft van de jaren '90, eer de PC (personal computer), wijdverbreid was. Dat was een voorwaarde om als CMN daadwerkelijk van start te kunnen gaan.
 
In 1998 was er een Conferentie in Californië, met als onderwerp: "Wat is er nodig om de wereldeconomie te transformeren". Hank Monrobey was, naast Michael Linton (ontwikkelaar LETS) en Bernard Litaer, Key Note Speaker. Hank was de enige macro-econoom, die een totaal concept had ontwikkeld, mede op grond van zijn ervaringen als adviseur voor de Zwitserse Barterorganisatie WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft).
 
Op grond van deze Conferentie, werd Hank in 1999 uitgenodigd om in Nederland als Keynote Speaker een lezing te geven op een door de Europese Unie gesubsidieerde Conferentie in Utrecht, met als onderwerp: "Is LETS in staat om de wereldeconomie te transformeren". Het enthousiasme voor Hank zijn lezing was enorm en van 1999 tot 2003, kwam Hank 4 keer per jaar naar Nederland om zijn kennis over te dragen.
 
In de loop van 2003 werd door Hank Monrobey en Liesbeth Breur begonnen met de introductie van de macro-economische CMN, in Nederland. De eerste pilot begon met 8 bedrijven uit de biologische voedingssector, en duurde tot 2008. Er waren ruim 100 bedrijven bij betrokken. De pilot was een succes te noemen.
 
Aangezien voeding een zwakke dekking is voor kapitaal, werd in 2009 overgestapt naar vastgoed als dekking. Daarvoor werd de oorspronkelijke Amerikaanse juridische structuur omgezet in een Europese juridische structuur.
 
In 2010 werd begonnen met de voorbereiding tot een eerste rechtszitting met het Bankwezen. Het betrof een schuld van een lening van één van onze Partners aan de SNS Bank. De stelling van de CMN was en is nog steeds dat Banken geen geld uitlenen, maar geldloos ongedekt boekhoudkundig kapitaal. Op grond daarvan mag ook met kapitaal worden terugbetaald (NB: zie beschrijving geld en kapitaal eerder in deze nieuwsbrief). Op 30 mei 2013 ontving de CMN het Vonnis, waarin de Rechter bevestigt dat de schuld boekhoudkundig mag worden afgelost. De SNS Bank is daarop niet in Hoger Beroep gegaan.
 
Op grond van dit vonnis, werd in oktober 2013 door de CMN deze lijn doorgevoerd met betrekking tot hypotheken. In november 2013 is de gehele website en database vernieuwd. In december 2013 werd de basis gelegd voor de juridische structuur, zoals die nu door de CMN wordt gebruikt.
 
Het hele jaar 2014 hebben de hypotheken vrijwel al onze aandacht gevergd. Wat we geleerd hebben is dat Rechtbanken en Notarissen, klakkeloos uitvoeren wat Banken hen opdragen te doen, zonder inhoudelijk op de feiten in te gaan en zonder te onderzoeken of Banken inderdaad wel echt geld hebben uitgegeven en zonder met de CMN in gesprek te gaan over geboden oplossingen en opgedane onderzoeksresultaten en praktische ervaring.
 
De CMN schaadt het Bankwezen niet en wil het Bankwezen ook niet uitschakelen. Integendeel: schuld moet betaald worden. Dat is wat de CMN doet en gedaan heeft voor 68 partners. Alhoewel wij overtuigd zijn van de rechtmatigheid van onze werkwijze, gaan de Banken gewoon door met het innen van "Geld". Er zijn ruim 130 aangiftes tegen Banken, Notarissen, Incassobureaus en Makelaarskantoren die meewerken aan veilingen bij het OM gedaan. De zaak is nog niet in behandeling genomen. Op dit moment,  9 juni 2015, wordt er door ons een aanklacht tegen de Nederlandse Staat voorbereid.
 
Hank Monrobey heeft een unieke carrière gemaakt, waarbij vier aspecten een essentiële rol spelen:
 
Door die unieke combinatie, is hij de enige persoon die tot de inzichten kon komen waaruit de CMN is ontstaan. Hank is de bakermat van alle ontwikkelingen in Nederland op het gebied van vernieuwing van het financiële stelsel!
 
De CMN is tot op heden de enige organisatie die het voor 80% van de bevolking mogelijk maakt om eveneens winstgevend van een mainframe computer gebruik te maken.
 
5. "Gift to the World".
De CMN is Hank zijn "Gift to the World", zoals hij dat noemt. Het is zijn levenswerk en hij ziet het als zijn taak om de door hem ontvangen en opgedane kennis en ervaring door te geven aan de volgende generaties.
 
De CMN is een non-profit organisatie, of om het in gewoon Nederlands te zeggen; De CMN is een organisatie zonder winstoogmerk. Het is noodzakelijk dat er voldoende inkomsten binnenkomen, zodat de kosten kunnen worden gedekt, maar winst is geen doel op zich.
 
Deelname aan de CMN is vrij van kosten, omdat de werking van kapitaal dat mogelijk maakt en omdat dit een bewuste keuze is. Binnen de CMN geen grenzeloze zelfverrijking ten koste van de gemeenschap. Iedereen kan deelnemen, ongeacht het inkomen/uitkering dat hij/zij per maand ontvangt.
 
Achter die simpele woorden: "Gift to the World" ligt voor de goede verstaander een Visie, een Mensbeeld en een Wereldbeeld besloten. Binnen de CMN staan Waarden als: Creëren, Delen en een Bijdrage Leveren aan de Gemeenschap Centraal. In één van de volgende Nieuwsbrieven komt dit thema uitgebreider aan de orde.
 
6. Veelvoorkomende misvattingen over de CMN.
Er zijn een paar veelvoorkomende misvattingen over de CMN, die we graag willen toelichten:
 
Misvatting 1. Kk (Kapitaal) is Niets en heeft geen waarde.
Antwoord:
Kapitaal is het oudste wettige betaalmiddel. Kapitaal is gebaseerd op waardecreatie, waardoor er altijd 100% dekking is. 1 Kk staat gelijk aan 1 €.
 
Misvatting 2. In het samenwerkingsverband tussen u als Partner en de CMN is geen bankkapitaal/geld/€ nodig
Antwoord:
Ja en Nee.
Binnen de CMN werken we uitsluitend met Kk, berekenen we geen kosten en is geen geld/€ nodig. Het is echter belangrijk dat u zich realiseert dat de Transitie van geld naar kapitaal, niet mogelijk is zonder in eerste instantie gebruik te maken van geld/€.
 
Uw eerste € storting als consument of als bedrijf is in deze fase nog belangrijk om de Transitie van € naar Kk mogelijk te maken. Die storting wordt direct bijgeschreven op uw kapitaalrekening. Per saldo kost het u dus niets!
 
Op dit moment heeft u € 60 en Kk 40 nodig om binnen de CMN voor een waarde van Kk 100 te kunnen kopen, waar u in de geldwereld €100 moet betalen. Binnen de CMN bespaart u dus €40 voor hetzelfde product.
 
In de loop van de week wordt dit percentage gewijzigd naar de verhouding €30/Kk70. Gezamenlijk werken we toe naar een situatie waarin uitsluitend met Kk gewerkt kan worden.
 
U ontvangt een speciale nieuwsbrief die uitsluitend over dit onderwerp gaat, omdat wij gemerkt hebben dat hier vele vragen over zijn.
 
7. Onderwerpen voor een volgende Nieuwsbrief.
Om tegemoet te komen aan de veelgestelde vraag om regelmatig korte Nieuwbrieven per onderwerp te verzenden, geven wij u hieronder een lijst van onderwerpen waarover u op korte termijn een Nieuwsbrief kunt verwachten.
 

* Voortgang Projecten: Indien u een project heeft ingediend of van plan bent om een projectaanvraag te gaan doen, verzoeken wij u de nieuwe informatie op onze website te lezen, op: http://www.cmn-lcc-international.com/netherlands/project/stappenplan-voor-projecten/
 
Inboedel: Deelname en positie van vrouwen binnen de CMN, zie voor aanvraag:
https://www.cmn-lcc-capital.com/Aanvraag_inventaris.aspx
 
Inventaris.
 
* Zorg.
 
* Voeding.
 
* Onderwijs.
 
* Buitenland.
 
8. Tot slot.
Deze week ontvingen wij van één van onze partners onderstaande link die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat! De CMN biedt een oplossing, ook voor andere gemeenten. Wij zullen zowel de heer Jan van der Gracht als de betreffende wethouder voorstellen om met ons in gesprek te gaan.
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article27418109.ece/Horinees-in-hongerstaking-om-Den-Haag-wakker-te-schudden?lref=vptop
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
 
Liesbeth Breur,
Namens het CMN Management Team
www.cmn-lcc-international.com