Geachte lezers,
 

Het is alweer vier maanden geleden dat we onze laatste nieuwsbrief hebben verzonden. Inmiddels lijken er wereldwijd politieke- en economische aardverschuivingen te hebben plaatsgevonden waarvan het einde nog niet in zicht is. De rijken der aarde, de miljonairs en miljardairs, grijpen de macht en maken plannen om nieuwe regels in te voeren die diep zullen ingrijpen in het dagelijks leven van miljarden mensen. Zij doen dit steeds openlijker, zonder gêne en vrijwel iedere stap die wordt gezet is zichtbaar, omdat de media aan iedere beweging aandacht lijken te schenken. Daarnaast wordt de scheidslijn tussen waarheid en fictie in de media en in het politieke debat steeds kleiner, wat een oprechte communicatie bemoeilijkt, omdat wantrouwen lijkt te gaan overheersen. Dit is geen doemdenken, maar een zich snel ontwikkelende realiteit, die naar onze mening onwenselijk en onnodig is.

We doen in deze nieuwsbrief dan ook een OPROEP aan onze Partners om daadwerkelijk de keuze voor boekhoudkundig kapitaal (Kk) te gaan ondersteunen, omdat er geen andere oplossing meer is. Jip en Janneke taal op een A-viertje, zit er niet bij in deze fase. Gedegen kennis en daadkracht des te meer.
De bovenvermelde 4 maanden ontstonden vanwege het feit dat door de CMN onmiskenbaar duidelijk, sinds juni 2016, twee verschillende ontwikkelingen werden ontdekt, die beiden de Westerse Economie sinds 1969 volledig hebben ontwricht:

1. Een geheel Nederlandse ontwrichting, die echter ook buitenlandse invloed moet hebben uitgeoefend, die werd veroorzaakt in 1989 door de toenmalige directeur Binnenlands Geldwezen Mr. L.C.A.F.J. De Leur. Hij ging van het standpunt uit dat het uitsluitend de gebruikers van Mainframe Computers, dus de B.O.M.-Groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals, waren, die bepaalden hoe de economie zich ontwikkelde.Hank Monrobey, de oprichter en directeur van de Citizens-Multi-National schreef tussen 1985 en 1989: “The Monrobey Report, an economic detective story, solving the Mysteries of Inflations and Recessions .“ Hij zond het boek in april 1989, van de Verenigde Staten, waar hij woonde, aan hare Majesteit de Koningin, met het verzoek het aan het kabinet ter beschikking te stellen. Hare Majesteit vond het noodzakelijk het boek te laten beoordelen door de Minister van Financiën Mr. De Leur, die het boek vervolgens grondig afkeurde, zodat het niet verder werd verbreid. Door de Nederlandse Minister Presidenten Balkenende en Rutte werd vervolgens bepaald dat alle brieven van Hank Monrobey aan Kabinetsleden niet doorgezonden dienden te worden en uitsluitend in een speciale voor het publiek niet toegankelijke computer werden opgeslagen. Echter het door Hank Monrobey, in de VS geschreven boek ging uit van een totaal internationale beoordeling van de economische ontwikkelingen. Het boek gaf o.a. duidelijk aan dat er onvoldoende GELD in circulatie was, om de economiën in de Westerse Wereld optimaal te laten functioneren. De Nederlandse economie ontwrichtte totaal door een enorm tekort aan liquiditeit in circulatie. In Juni 2016 ontdekte Hank Monrobey, dat door Mr. De Leur, bij zijn economische beoordeling uitsluitend was uitgegaan van de economische bewegingen van de Banken, de Overheden en de Multinationals, dus 25% van de bevolking, die over een Mainframe Computer beschikten, terwijl de economische bewegingen van de 75% van de bevolking, de gewone burgers, die dus niet over een Mainframe Computer beschikten, volledig buiten beschouwing werden gelaten. Aan de economische bewegingen van die 75% van de bevolking was in de economische historie zelfs nog nimmer enige aandacht besteed. U vindt een kopie van de brief van Mr. De Leur, die het boek van Hank Monrobey in de grond boorde in het voor de CMN-Partners en de B.O.M.-Groep geschreven complete boekwerk van 20 pagina’s getiteld: “Hoe het in gebruik nemen van Mainframe Computers de Westerse Economie geheel onnodig vernietigde.” Er zijn echter 2 verschillende versies van dit boek. In de speciale versie voor de CMN-Partners komt in Hoofdstuk 4 de totale beschrijving van de werking van deFundamentele CMN Kapitale Mainframe Overeenkomst voor, die in de uitgave voor de B.O.M.-Groep beperkt is tot 2½ bladzijde.

 
2. Het ontdekken van de ontwrichting van de economie door Mr. De Leur leidde er toe om nog eens grote aandacht te besteden aan het in gebruik nemen van de programmering van het Mainframe Computersysteem voor het afwikkelen van de Europese GELD versie. Voor het eerst sinds 1969 werd in Augustus 2016 het bewijs geleverd, dat sinds de in gebruikname van de Mainframe Computers in de gehele Westerse Wereld gebruik werd gemaakt van het verkeerde Operating System. In de 7de eeuw werd in de Westerse Wereld via Napels in Italië Boekhoudkundig Kapitaal ingevoerd, die echter door de Europese leverancier aan het in Napels gelande Arabisch schip als Arabisch GELD werd gekenmerkt. Sindsdien wordt in Europa het Arabische betaalmiddel, dat absoluut niet op ook maar enige vorm van GELD lijkt, als Arabisch GELDgekwalificeerd. Geld moet men in Europa van een Bank lenen. In Arabië wordt echter in het geheel geen gebruik gemaakt van een Bank om een betaalmiddel in omloop te brengen. Het betaalmiddel heeft geen enkele gelijkenis met GELD. Door de fabrikanten van de Mainframe Computer werd duidelijk aangegeven, dat Mainframe Computers niet met GELD kunnen werken. Echter bij het beslissen welk programma zou worden ingezet op de Mainframe Computer, werd niet besloten om het Westerse Geld programma in te zetten, omdat men evenals de Europese leverancier in de 7de eeuw in Napels in Italië KAPITAAL als Geld werd aangeduid, dat het in het geheel niet is. Het Arabische KAPITAAL programma begon de GELD bedragen, die door de banken aan de burgers uitgeleend werden, niet in de Computer van de bankier af te trekken maar op zijn Arabisch bij te tellen. Daardoor ontstond er dus in de Computer van de Bankier een aanzienlijk groter getal. Dat getal begon men als WINST te beschouwen. Deze niet bestaande WINST werd vervolgens niet alleen uitgekeerd aan de Bankiers, maar eveneens aan de leidinggevende personen bij de Overheid en de Multinationals, dus de B.O.M.-GroepDe burgers werden in het geheel niet gefinancierd. De gehele Westerse Economie in alle Westerse Landen en Staten werd daardoor volledig vernietigd. Zie de aanvulling die sinds 1 december werd toegevoegd aan alle brieven van de CMN aan leden van de B.O.M.-Groep en hun vazallen de deurwaarders enz.

Zowel binnen het Bankwezen als binnen ons Rechtssysteem is bekend dat het huidige systeem verleden tijd is, maar kunstmatig in stand gehouden wordt. We maken uit verschillende reacties op dat lokale overheden, banken en rechtbanken weten dat de CMN niet tegengehouden kan worden. Pogingen om ons tegen te houden worden steeds krampachtiger verwoord, maar feitelijke argumentatie ontbreekt.

We hebben recentelijk een Vonnis van de Rechtbank Alkmaar ontvangen, wat eerst drie maanden werd uitgesteld en vervolgens ruim na de toegezegde datum ons werd toegezonden. Het vonnis is een bijeengeraapte en vergezochte uiteenzetting, waarom er toch uitsluitend in € betaald moest worden. We gaan dit Vonnis nietig verklaren. We zijn nog in afwachting van een Vonnis van de Rechtbank Almere.

TIJDELIJKE BLOKKERING KNAB REKENING:
De KNAB Bank heeft onze CMN-rekening geblokkeerd, zonder feiten of harde bewijzen te geven. Er werd door de juridische afdeling slechts aangegeven dat de CMN hun zorg niet heeft kunnen wegnemen. Dit bericht heeft een postzending van ons gekruist. Wij zijn nu in afwachting van een nieuwe reactie van de KNAB Bank. Wij hebben reeds aangegeven een aanklacht in te zullen dienen, indien de blokkade van onze rekening niet per direct wordt opgeheven. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw maandelijkse storting van € 20,00 ten behoeve van uw eigen CMN rekening in kontanten per post te sturen naar:

 
CMN Netherlands 
Postbus 245
3890 AE Zeewolde,

 
aangezien dit de meest veilige manier is. Deze bedragen gebruiken wij voor onze €-facturen, zoals onze frankeermachine, benzinekosten,  kopieer- en scanapparaat en andere kosten. Personele kosten van ons team worden overigens uitsluitend in Kk uitbetaald. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij de KNAB Bank. Wij maken ons hier in ieder geval geen zorgen over.

OPROEP
De CMN is in 1981 opgericht om de 75% van de burgers die niet over een mainframesysteem beschikken, dezelfde economische mogelijkheden te verschaffen als de B.O.M.-groep, de banken, de overheden en de multinationals. Dit is geen PR of Marketing, maar een oprecht doel van de oprichter van de CMN, Hank Monrobey. Om dit doel te bereiken was het nodig om een rekeningstructuur te ontwikkelen die internationaalautonoom als vierde machtsfactor naast de B.O.M.-groep kan bestaan. 

We merken dat de meeste vragen die we krijgen gericht zijn op de persoonlijke situatie, zoals: Wat kan de CMN voor mij doen en waar kan ik mijn Kk besteden.

Echter: om een machtsfactor van betekenis te worden, zullen de visie- en de onderzoeksresultaten van de CMN in de openbaarheid moeten komen. Daarnaast is het essentieel dat er massaal met Kk betaald gaat worden. Om het even of het daarbij gaat om gemeentebelastingen of landelijke belastingen, waterschap, drinkwaterbedrijf of anderszins. Uiteindelijk wordt het betalen van belastingen binnen de CMN overbodig, want ook de gemeentes en andere instellingen kunnen door de CMN probleemloos met boekhoudkundig kapitaal worden gefinancierd.

Alhoewel de werking van de CMN in feite simpel is, zijn de maatschappelijke consequenties enorm als de 75% van de Burgers daadwerkelijk met Kk gaan handelen en betalen. Er gaat een enorme machtsverschuiving plaatsvinden. Financieel bancair gerichte beroepen worden overbodig en ook ons juridische systeem, wat op slinkse wijze is gekoppeld aan het economische (zie vonnis 3.3 SNS/Arend Joosten - Rechtbank Oost-Brabant, 30 mei 2013, CMN website, Informatie, Downloads), zal uitgedund en vereenvoudigd moeten worden.

Bepaalde kennis wordt overbodig en nieuwe kennis zal opkomen en integreren in reeds bestaande kennis. Iedereen, zonder uitzondering, zal zich moeten aanpassen aan deze nieuwe zich ontwikkelende realiteit. Dit betekent dan ook dat iedereen uit zijn of haar comfortzone zal moeten treden en dat er andere keuzes gemaakt moeten worden die duurzaam en niet vrijblijvend zijn.

Hierbij doen we dan ook een OPROEP aan iedere Partner om daadwerkelijk een keuze te maken om in de breedte met boekhoudkundig kapitaal (Kk) te gaan werken. Op zijn minst vragen wij u na te denken wat u binnen de CMN wilt realiseren, voor uzelf, voor uw bedrijf, voor uw woonplaats en voor de regio waarin u woont. Wat heeft u te bieden en wat heeft u nodig of wat denkt u nodig te hebben om dit te realiseren.

De CMN is een Burger Multinational. Wij zijn, naast de B.O.M.-Groep de  vierde machtsfactor in wording, namelijk de Burgers en MKB die zich verenigen en handelen binnen de regels die binnen de CMN zijn opgesteld, oftewel de wetmatigheden die binnen de CMN Kapitaalwereld gelden. Wij hebben gemerkt dat dit begrip nog geen gemeengoed is bij onze Partners. U bent Partner van de CMN, geen klant. 

Om dit laatste te ondersteunen, zullen wij afscheid nemen van onze slogan "U bloeit wij ondersteunen", wat onbedoeld een ongelijkheid suggereert, terwijl wij streven naar wederkerigheid. Daarnaast gaan wij de naam Consumentrekening op korte termijn wijzigen in Partnerrekening.

Partner betekent overigens niet dat u Partner in een vennootschap bent die mede-eigenaar is in de klassieke zin. Het geeft uitsluitend aan dat u zelfstandig bent en blijft binnen de CMN. U bent en blijft verantwoordelijk voor uw eigen financieel-economische positie, omdat boekhoudkundig CMN Kapitaal uitsluitend ontstaat door menselijke arbeid.  Uw economische welslagen hangt af van uw eigen acties en ondernemingszin. De CMN levert de kennis en de infrastructuur waarbinnen de betalingen boekhoudkundig geregistreerd worden.

We zullen de laatste dagen van dit jaar nog een aantal nieuwsbrieven versturen met praktische richtlijnen, zodat we vanaf 2017 met nieuwe inzichten samen de omslag kunnen gaan maken.

Binnen de CMN staat de Mens centraal, door ieder Mens economische Waarde toe te kennen in de vorm van boekhoudkundig kapitaal. Zorg en onderwijs is binnen de CMN geen kostenpost, maar het vergroten van de Waarde van de Mens. Belangrijk binnen de CMN is het opbouwen van vermogen (bijvoorbeeld een huis) voor ieder Mens, om daarmee economisch autonoom en vrij te worden.

Waar we nog onvoldoende tijd voor hebben gehad, maar wel dringend behoefte aan hebben is dat we elkaar als Mens daadwerkelijk gaan ontmoeten, om vandaaruit de kapitaalwereld samen te gaan scheppen. We zijn dan ook blij u de volgende uitnodiging te kunnen sturen:

UITNODIGING:
Donderdag 29 december a.s. wordt Hank Monrobey 90 jaar !
We willen deze bijzondere dag graag vieren met onze Partners in onderstaande locatie:

KaapFlevo
Strandweg 165
3891 AK  Zeewolde
www.kaapflevo.nl

Er is alle tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten tussen 12.00  en 18.00 uur.
Aanmelden is wenselijk.

Er volgt nog nadere informatie.

We hopen u volgende week te ontmoeten.

Met hartelijke groeten,

Hank Monrobey & Liesbeth Breur
www.cmn-lcc-international.com