click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Brief aan ABN AMRO

Brief aan ABN AMRO

Zeewolde, 29 november 2017

ABN AMRO Bank N.V.
t.a.v. de Heer van der Grinten & Mevrouw de Vries

Postbus 283

PAC AA8130

1000 EA Amsterdam

N.B. De in de brief genoemde namen zijn gefingeerd.

Geachte Heer van der Grinten & Mevrouw de Vries,

Om één of andere onduidelijke reden vond u het opnieuw noodzakelijk om aan de Heer en Mevrouw Janssen, Janssingel 8, 1188 AA te Amsterdam opnieuw een brief te sturen waarin u eist dat de Heer Janssen in de vorm van Euro dient te betalen, terwijl hij totaal niet in staat is om met Euro te kunnen betalen. Door het Bankwezen werd in het geheel geen enkele Euro ten behoeve van de 75% van de Westerse Bevolking in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten in omloop gebracht. Alleen indien de Burger over een AOW inkomen beschikte kreeg hij of zij een Euro uitkering. Dat werden uitkeringen waarop voor een groot deel gewoon beslag werd gelegd, omdat de AOW uitkeringen onvoldoende zijn om alle financiële problemen van burgers te kunnen voorkomen.

Maar het zijn desalniettemin hoofdzakelijk de AOW-ers die de nationale restaurants bevolken. Voor het overige zijn het alleen die burgers, die hun inkomen door leveranties aan medewerkers van de B.O.M.-groep kunnen ontwikkelen, die dan Euro als inkomen kunnen verwerven. De Heer Janssen was en is echter niet in staat om aan deze medewerkers van de B.O.M.-groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals ook maar iets te kunnen leveren. Dus ontstond er voor de Heer Janssen geen enkel Euro inkomen.

Door de CMN werd reeds in 1981 ontdekt, op welke wijze de economie in alle meer dan 100 Westerse Landen en Staten werd ontwricht, zonder gedurende meer dan 35 jaar in staat te zijn, daartoe het rechtsgeldige bewijs te kunnen leveren.

Echter zowel op 5 juni als 22 juli van dit jaar werd door de CMN volkomen rechtsgeldig bewijsbaar ontdekt waardoor de Westerse economie finaal werd ontwricht. Dat geschiedde ± 1960 door een denkfout van de eerste koper van de eerste Mainframe Computer. Het geschiedde in 1989 op dezelfde wijze, eveneens door diezelfde denkfout door de toenmalige Directeur van het Geldwezen, Mr. L.C.A.F.J. de Leur, die door H.M. de Koningin werd verzocht het door mij aan Hare Majesteit toegezonden boek: “The Monrobey Report, An Economic Detective Story solving the mysteries of inflation and Recessions” van 390 pagina’s en 200 grafieken, te beoordelen. Het waren deze 390 Pagina’s die in detail bewezen, waardoor de totale Westerse economie, door de reeds genoemde denkfout van de eerste eigenaar van een Mainframe Computer, reeds sinds 1960 werd ontwricht.

Het was de toenmalige directeur van het geldwezen Mr. L.C.A.F.J. de Leur die tijdens zijn beoordeling van mijn boek, nog eens dezelfde denkfout fout herhaalde, die reeds door de eerste eigenaar van een Mainframe Computer werd gemaakt. Ook de Leur maakte de reeds 1300 jaar bestaande denkfout om KAPITAAL als GELD te beschouwen en daardoor bij zijn werk een KAPITALE GELD FOUT te maken.

Reeds sinds de 7de eeuw van onze jaartelling wordt Boekhoudkundig Kapitaal gezien als vervanger van Geld. Het woord Kapitaal werd toen in Napels in Italië in gebruik genomen in de veronderstelling, dat Kapitaal hetzelfde was als Geld. Door beide grootheden, de Bankier die het Arabische Kapitaal Programma opstartte in plaats van het Europese Geld Programma en Mr. de Leur, die mijn boek diende te beoordelen, waren beiden gewend om met Boekhoudkundig Kapitaal op dezelfde wijze te werken als de leverancier, die 1300 jaar geleden, in de 7de eeuw van onze jaartelling voedsel leverde aan een Arabisch schip en betaald werd via een boekhouding, waarbij Boekhoudkundig Kapitaal als betaalmiddel werd ingezet. Door de leverancier van het voedsel werd het Boekhoudkundige Kapitaal als Geld beschouwd. Sindsdien begon Kapitaal als een ander woord voor Geld de Westerse Wereld te veroveren.

In beide Europese gevallen was het Economische resultaat na het in gebruik nemen van Mainframe Computers fataal. De eerste gebruiker van Mainframe Computers maakte gebruik van het Arabische Kapitaal Programma waardoor het totale bedrag dat diende te worden uitgegeven om huizen voor burgers te financieren gewoon als winst aan de directie van de Banken werd uitgekeerd, waarna door de directies van de banken, aan de Bankiers, die de Mainframe Computers bedienden een BONUS werd uitbetaald ten laste van de door de Bankbedrijven ontvangen kunstmatige WINST uitkering.

De Directeur van het Geldwezen, die in opdracht van Hare Majesteit de Koningin mijn hiervoor aangegeven boek diende te beoordelen was evenals de Bankier, die het verkeerde Arabische Kapitaal Programma begon te gebruiken als lid van de B.O.M.-groep, opgegroeid met het begrip dat Kapitaal hetzelfde was als Geld. Gedurende meer dan 13 eeuwen waren het uitsluitend en alleen de leden van de Bezittende Klasse, die 25% van de bevolking vertegenwoordigen, die zich boekhoudkundig met Kapitaal bezighielden en dit totaal ten onrechte als Geld beschouwden. Het waren ook de vertegenwoordigers van de Bezittende Klasse zoals de Heer van der Grinten & Mevrouw de Vries, die het op geen enkele wijze van belang vonden om aandacht te besteden aan het bestaan van de overige 75% van de bevolking.

In de Bezittende Klasse wordt al meer dan 1300 jaar, sinds de 7de eeuw van onze jaartelling, uitsluitend gewerkt en gedacht met Kapitalistisch KAPITAAL binnen de wereld van de B.O.M.-groep, de Banken, de Overheden en de Europese Besloten Multinationals. Het zijn uitsluitend en alleen de mannen en vrouwen van de B.O.M.-groep die economisch de dienst uitmaken.

In mijn boek “The Monrobey Report. An Economic Detective Story solving the mysteries of inflation and Recessions”, werd overduidelijk vastgesteld dat onder de 100% van de bevolking, reeds meer dan een halve eeuw slechts 2% aan liquide middelen in omloop werd gebracht. De Directeur van het Geldwezen, kwam simpeltjes tot de conclusie dat de Arbeiderszoon H.H. Bor alias de auteur Hank Monrobey economisch had gefaald. Hij schreef het onomwonden aan Hank Monrobey, die in 1989 nog in de Verenigde Staten woonde:

Uw initiatief om een oplossing te zoeken en naar uw mening te vinden voor de grote werkeloosheid in Nederland en andere landen is prijzenswaardig. Dat neemt niet weg dat ik het met de leidraad van uw rapport niet eens ben. U stelt dat ”de Nederlandse economie werd en wordt geteisterd door een kunstmatig veroorzaakte deflatie en dat de prijsstijgingen nauwelijks of geen relatie hebben met inflatie”. Deze deflatie die ontstaan zou zijn door een dalende geldquote, zou gepaard zijn gegaan met stijgende werkloosheid en stagnerende productie. Kortom u beweert, dat de werkloosheid te wijten is aan een tekort aan liquide middelen in omloop. Bij uw gedachtengang wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen. Ten eerste is er bepaald geen tekort aan liquide middelen in de Nederlandsche economie. Zo is de liquiditeitsquote (verhouding M2-netto nationaal inkomen) in de periode 1970-1988 gestegen van 35,1% naar 49,7%. De snelle groei van liquide middelen in 1988 is naar mijn mening veeleer een reden tot zorg.

Op 5 juni van dit jaar kwam ik tot de ontdekking dat de liquiditeit die door de Geld Meester, binnen de B.O.M.-groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals in omloop werd gebracht, dus voor slechts 25% van de bevolking, de totale nationale liquiditeit vormde. In werkelijkheid bevatte reeds in 1989, het uitgifte jaar van mijn boek, de Nationale Economie slechts 2% aan liquide middelen, waarvan 49,7% uitsluitend ter beschikking werd gesteld van de B.O.M.-groep, dus 25% van de bevolking. Gedurende 35 jaar werd elke protestbrief mijnerzijds aan de Overheid, op bevel van de leden van de Haagse Overheid gewoon formeel vernietigd.

De Heer S.A.E. Schrover, Directeur-Generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst liet mij zelfs op 25 februari 2015, dus 34 jaar later, in reactie op een schrijven mijnerzijds aan Minister President Rutte even weten dat:

Uw brief met bijlagen heb ik ontvangen. De minister president kan wegens zijn drukke werkzaamheden niet ingaan op uw verzoek. Daarnaast maak ik u, in navolging van mijn brief van 1 november 2011, met kenmerk 3621691, er nogmaals op attent dat uw correspondentie enkel ter kennisgeving wordt aangenomen. Indien u zich hier niet in kunt vinden, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.
De Ombudsman deelde mij gewoon mede, dat ook hij zich verplicht voelde de correspondentie definitief te beëindigen. Het is volkomen duidelijk. Van
DEMOCRATIE is geen sprake. Een 80-89 jarige moet je gewoon de mond snoeren.

Door de eerste koper van Mainframe Computers in de V.S. werd het Arabische Kapitaal Programma opgeroepen, in plaats van het Europese Geld Programma, om de Mainframe Computer te besturen en 29 jaar later werd door Mr. L.C.A.F.J. de Leur, de directeur van het Geldwezen, de hoeveelheid liquiditeit in circulatie op basis van Boekhoudkundig Kapitaal vastgesteld, dat uitsluitend op zijn Arabisch in omloop werd gebracht binnen de B.O.M.-groep. Hij veroordeelde mij, door te stellen dar er maar liefst 49,7% liquiditeit in omloop was, terwijl er in werkelijkheid, zoals door mij in mijn boek werd aangegeven, slechts 2% liquiditeit in omloop was en nog steeds is. Hierdoor werden er maar liefst 10.000.000 burgers totaal onnodig, beestachtig bij het Bureau Krediet Registratie aangemeld. En u veronderstelt dat u het recht hebt, de familie Janssen zonder enige reden eveneens bij het BKR aan te melden. Het was de CMN, die reeds in 1981 vaststelde op welke wijze de totale Westerse Economie grootschalig werd ontwricht, maar niemand binnen de B.O.M.-groep wilde luisteren.

Er werden en worden door de Overheden en de Banken uitsluitend Mainframe Computers gebruikt, die alleen Boekhoudkundig Kapitaal en geen enkele Euro in omloop kunnen brengen. Iedere Burger heeft derhalve het volste RECHT om belastingschuld met Boekhoudkundig Kapitaal te betalen. Er bestaat zelfs geen enkel verschil. Mainframes werken uitsluitend met Boekhoudkundig Kapitaal. Wij vonden het gewoon niet meer noodzakelijk U een nieuwe plastic informatie map toe te sturen. U werd met onze eerdere voorgaande postzending, ruim voldoende geïnformeerd.

Wij hebben bij deze ontvangstbevestiging nog 3 kopie brieven bijgesloten, die stuk voor stuk volkomen duidelijk maken, dat uw werkkring volkomen overbodig geworden is. Wij hebben namelijk een hele duidelijke mededeling voor u. Die banen van u beiden, zijn over enige tijd volkomen verleden tijd. Het in gebruik nemen van Mainframe Computers maakte het in omloop brengen van Geld totaal overbodig en stelt iedere overheidsinstelling in staat om elk benodigd project volkomen geldloos zelf te kunnen financieren. Die banen van u werden dus door uw eigen Bank geheel en al overbodig gemaakt. U behoeft er niet meer voor te vechten. Maar u behoeft zich ook geen zorgen te maken. De CMN is namelijk zonder meer in staat om u beiden zondermeer een andere baan te bezorgen.

Wij raden u dan ook aan om kennis te nemen van de drie kopie brieven. Sinds de Mainframe Computer in gebruik werd genomen, bestaat er namelijk geen enkele reden meer om nog belasting te betalen. Op 5 april 1981 ontstond n.l. de aanleiding om een Citizens-Multi-National LCC International Holding BV, te ontwikkelen, toen door de schrijver van deze brief Hank Monrobey, werd ontdekt, welke onvoorstelbare domheden er op 1 januari 1969 waren begaan. De B.O.M-groep dus de Banken, de Overheden en de Multinationals, begonnen n.l. gewoon zichzelf om te brengen, door Mainframe Computers aan te schaffen, zonder die op de juiste wijze te gaan gebruiken. Het was jarenlang onmogelijk daartoe het bewijs te leveren.

Pas om 10 uur in de ochtend van 5 juni 2017, dus 36 jaar later, was ondergetekende in staat om onmiskenbaar duidelijk te bewijzen, welke enorme domheid Mr. L.C.A.F.J. de Leur als directeur van het geldwezen beging. En op 22 juli 2017 werd vervolgens eveneens ontdekt hoe het bankwezen het had gepresteerd om elke financiering van een huis met behulp van een Mainframe Computer totaal onmogelijk te maken.

De Bankier die de eerste Amerikaanse Mainframe Computer ging bedienen, veronderstelde dat hij had ontdekt, hoe je met een Mainframe Computer een unieke leuke winst kon maken. Hij nam niet waar dat de directeur van de bank waarvoor hij werkte, het totaal verkeerde operating system op de Mainframe Computer had geladen. Daardoor werd elk bedrag dat door hem handmatig op zijn toetsenbord werd aangeslagen, totaal onopgemerkt op het bestaande rekening saldo subiet bijgeteld en niet afgetrokken. Terwijl het in feitelijke zin afgetrokken had moeten worden, want het moest worden gebruikt om leningen aan burgers te financieren. Dus het door de bankier op zijn beeldscherm aangeslagen bedrag verhoogde totaal onopgemerkt het saldo binnen zijn Mainframe Computer.

Vervolgens boekte hij, door gewoon op de laadknop te drukken, het bedrag blindweg over naar de Mainframe Computer rekening van de notaris, om de financierings overeenkomst door de koper te laten ondertekenen. De notaris maakte het nu geheel ongedekte, dus waardeloze bedrag, keurig over aan de verkoper die dus in het geheel niet betaald werd.

Als gevolg van het controleren van het saldo op zijn Mainframe, ontdekte de bankier dat het saldo voortdurend werd vergroot. Hij veronderstelde domweg dat er door zijn Mainframe Computer gewoon Winst werd ontwikkeld, omdat er geen enkele negatieve ontwikkeling zichtbaar werd. Daardoor was hij er geheel en al van overtuigd dat hij als bankier één of andere verrassende Winst ontwikkeling voor zijn baas had doen ontstaan.

Zijn baas geloofde kennelijk prompt het (niet bestaande Winst sprookje), zonder verder na te denken, en beloonde zijn bedienende bankier voor de niet bestaande Winst met een Bonus als waardering voor zijn superbe (?) intelligentie, die deze unieke (niet bestaande Winst) zou hebben doen ontstaan. Het bedrag dat voor het financieren van een huis diende te worden gebruikt, werd dus niet aan de verkoper overgemaakt. Het werd geheel en al aan de Bankdirectie overgemaakt. En de bankdirectie betaalde een Bonus uit aan de bankier.

Dus er wordt reeds gedurende meer dan een halve eeuw in het geheel geen huis gefinancierd en de verkopers werden dus ook nimmer betaald. Door de eerste bankier, die nimmer met een werkelijke winst werd verrijkt, maar met een geheel valse economische ontwrichting werd opgeknapt, riep echter via de Radio in de VS, elke eigenaar van een Mainframe Computer op om van hetzelfde (zogenaamd winstgevende programma) gebruik te gaan maken en hun bankiers met dezelfde Bonus te belonen.

Er werd nimmer met een Mainframe Computer ook maar één huis in de Westerse Wereld gefinancierd. Voor elk huis dat gefinancierd had moeten worden, wordt al meer dan een halve eeuw volkomen ongedekt boekhoudkundig kapitaal aan de verkopende eigenaren over gemaakt. Het niet voor de financiering gebruikte bedrag werd in de vorm van volkomen gedekt boekhoudkundig kapitaal door de bankleiding, de bankier en zijn bankbaas, gewoon als winst opgestreken, en vervolgens in omloop gebracht. Er werden dus vele honderden aan volkomen vervalste miljarden, aan boekhoudkundig Kapitaal in omloop gebracht.

En de burgers die in het geheel niet gefinancierd werden, werden desalniettemin gedwongen hun Euro voor het kopen van een niet gefinancierd huis aan de bankiers te betalen, terwijl er nimmer ook maar één Euro, ooit in omloop werd gebracht om een Burger te financieren. Er werden alleen Euro in omloop gebracht binnen de B.O.M.-groep. Elke burger die veronderstelde een huis te hebben gekocht, was nimmer in staat om een huis te kunnen betalen en werd gewoon geliquideerd als wanbetaler.

Wij respecteren het dat u vecht voor uw bestaan maar wij raden u dringend aan uw verstand te gebruiken. De CMN verschaft u zonder moeilijkheden, indien nodig een nieuw passend, zeer bevredigend, nieuw bestaan, volledig naar uw KEUZE. In elke aan u toegezonden brief, merkten wij op dat u onmiddellijk vrijwel onbezorgd kunt gaan leven.

Het is volkomen duidelijk dat de allereerste Bankdirectie die zich een Mainframe Computer aanschafte, gebruik begon te maken van het Arabische Operating System, en daardoor werd verrast met het totaal onrechtmatige ontstaan van de beroemde BONUS. Daardoor werd de totale Westerse Economie volledig ontwricht en werd de CMN de enige rechtmatige producent van Boekhoudkundig Kapitaal.

Hoogachtend,

H.H.Bor alias Hank Monrobey – Economics – Elizabeth Breur – Society & Economics