click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Het ontstaan en de WERKING van Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V.

Het ontstaan en de WERKING van Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V.

Het is ons volkomen duidelijk dat het nog steeds niet tot u doorgedrongen is, dat mil-joenen andere Westerse burgers in de gehele Westerse Wereld, al sinds ±1960 niet meer in staat zijn om hun veronderstelde schuld, en niet meer dan dat, aan uw instelling te voldoen, omdat al sinds het in gebruik nemen van mainframe computers steeds minder GELD in omloop kon worden gebracht en bovendien door de BOM-Groepen, dus door de Banken, de Overheden en de Multinationals, die slechts 25% van de bevolking vertegen-woordigen, de totaal verkeerde Operating Software op hun Mainframe Computers werd geplaatst, waardoor de B.O.M.-Groepen in het geheel niet in staat zijn geweest om de resterende 75% van de bevolking nog met GELD te kunnen financieren.

Uiteindelijk kon er sinds 1989, ±29 jaar ná de in gebruikname van Mainframe Compu-ters, door de gewone burger in het geheel geen GELD meer in de vorm van munten of bankpapier in omloop worden gebracht. Iedereen kreeg namelijk van de Overheid op-dracht om een Bankrekening te openen en daarop al het beschikbare GELD te storten. Men veronderstelde dat hierdoor de burgers automatisch aan het betalingsverkeer zouden kunnen gaan deelnemen. Dat bleek toen een kardinale vergissing te zijn, als gevolg van totale onkunde van het Bankwezen, de Overheid en incassobureaus, met betrekking tot het werken met Mainframe Computers. De B.O.M.-Groepen waren gewoon onkundig van het feit dat de resterende 75% van de totale Westerse Bevolking  in het geheel niet tot het  HANDELS & BETALINGSVERKEER werd toegelaten.

Toch werden toekomstige Mainframe Computer gebruikers, zoals een Bank of Over-heidsinstelling, door de fabrikanten van de mainframe computers, reeds overduidelijk geïnformeerd, omtrent het feit, dat mainframe computers in het geheel niet in staat wa-ren om met GELD BEDRAGEN te kunnen werken. Zowel Uw Financiële of Overheids-instelling eisen desalniettemin reeds meer dan een halve eeuw, betaling in de vorm van GELD, terwijl er sinds 1959 in het geheel geen GELD meer in omloop werd gebracht. Na de 7de eeuw van onze jaartelling, dus reeds meer dan 12 eeuwen geleden begon men van Napels in Italië uit, Boekhoudkundig Kapitaal als betaalmiddel binnen de Westerse We-reld in omloop te brengen. Sinds de 14de eeuw worden door de Overheden uitsluitend Boekhoudkundige Kapitaal Betalingen verricht en bleef het gebruik van GELD in de vorm van Munten en Bankbiljetten uitsluitend beperkt in gebruik bij de resterende 75% van de Burger Bevolking.

In 1989 eiste de Nederlandse Overheid van alle Burgers om een bankrekening te ope-nen en het Baar GELD dat nog in bezit was, op die bankrekening te storten en uitsluitend nog via die bankrekening met Boekhoudkundig Kapitaal te gaan betalen. Men ver-onderstelde bij de Overheden gewoon dat daardoor iedere burger eenvoudigweg aan het betalingsverkeer ging deelnemen. Aangezien de burgers echter uitsluitend zijn aangewe-zen op het gebruiken van de restanten van het door hen op hun bankrekeningen gestorte GELD bedrag voor hun Boekhoudkundige Kapitaal aankopen, neemt de bestedingsmo-gelijkheid van de Burgerbevolking elke dag verder af. HOE vindt U op de volgende pagina.

Merkwaardigerwijze beschikt de gewone burger, dus de 75% van de samenleving nog uitsluitend over een bedrag aan Boekhoudkundig Kapitaal, omdat door het storten van een BAARGELD bedrag op een Bankrekening, het bedrag aan BAARGELD naar de B.O.M.-Groepen werd overgemaakt en geïncasseerd en vervolgens automatisch in de vorm van Boekhoudkundig Kapitaal op de Bankrekening op de Mainframe Computer van de Bank werd gestort, omdat de mainframe computer uitsluitend met Boekhoud-kundig Kapitaal kan werken.

De CMN ontstond in 1985, omdat de resterende 75% van de bevolking in het geheel niet in staat werd gesteld om ook aan het handels- en betalingsverkeer deel te kunnen nemen om inkomen te verwerven. Géén enkel lid van de resterende 75% van de totale Westerse bevolking beschikte over de mogelijkheid om aan het handels en betalingsverkeer deel te nemen. Men kan als Burger alleen en uitsluitend een Bankrekening beheren indien er een saldo aanwezig is. De overige burgers binnen de samenleving zijn voor de resterende 75% van de Westerse Bevolking economisch volkomen onbereikbaar en worden gewoon syste-matisch van hun totale bezit ontdaan, omdat ze in het geheel niet in staat zijn om hun, totaal niet bestaande schuld aan het Bankwezen af te betalen. De enige mogelijkheid om dat te voorkomen zou aansluiting op de CMN kunnen zijn. Maar de B.O.M.-Groepen accepteren geen betaling met Boekhoudkundig Kapitaal dat reeds meer dan 1200 jaar geleden door de beginnende B.O.M.-Groepen in omloop werd gebracht en na de 14de eeuw door de Westerse Overheden in gebruik werd genomen.

De CMN begon in 1985 uitsluitend de speciale Software te ontwikkelen om ook de reste-rende 75% van de bevolking, die NIET over een Mainframe Computer Rekening beschik-ten in staat te stellen om toch aan het handelsverkeer via een Mainframe Computer deel te nemen. Om normaal aan het handelsverkeer via een computer te kunnen deelnemen, dienen de burgers ook elektronisch toegang te verkrijgen tot de Mainframe Computers met behulp van een Betaamiddel.

Het Bankwezen veronderstelde echter, dat banken met behulp van een mainframe compu-ter een rekeninghouder, die had verzocht een huis of enig ander vastgoed, of andere bezittingen te financieren, probleemloos hadden gefinancierd door GELD aan hen over te maken. Gedurende meer dan 50 jaar werd echter het te financieren bedrag blindweg niet gebruikt om de burger te financieren, maar om hoog in rang zijnde leden van de B.O.M.-Groepen, Bankiers, Ministers, Directieleden van de Multinationals, geheel kunstmatig, door onkunde, drastisch te gaan VERRIJKEN. Burgers konden als gevolg van het laden van de verkeerde software op de Mainframe Computers in het geheel niet worden gefi-nancierd.

Geen enkele bankier van welke Westerse Bank dan ook, is namelijk als lid van de B.O.M.-Groep, die een mainframe computer in bezit had, in staat geweest, om ook maar één van de vele miljoenen Westerse burgers te financieren. Alle kopers/bezitters van mainframe computers hebben namelijk reeds gedurende meer dan een halve eeuw, op hun main-frame computers de VERKEERDE KAPITAAL SOFTWARE geladen. Hierdoor werd de totale Westerse Economie, dus niet alleen de Nederlandse, maar de gehele Westerse Wereld, economisch gedurende meer dan een halve eeuw,  totaal ontwricht.

Een groot deel van de VELE MILJARDEN, die totaal zonder enige reden aan de KAPI-TAAL REKENINGEN van Prominente Bankiers, Prominenten in de Overheidswereld en zelfs Prominenten in de Wereld van Multinationals, gewoon zichtbaar met behulp van een voormalige Minister van Financiën, tegen betaling aan deze oud minister van vele honderdduizenden Euro aan jaar salaris, aan de top van een Multinational werd verleend.

Het werd de CMN helaas pas enige maanden geleden mogelijk, om de totale ondergang van de economie, door het gedrag van de B.O.M.-Wereld, te bewijzen. Inmiddels is reeds meer dan een derde van de Westerse burgerbevolking, die in het geheel niet werd gefi-nancierd, door het bankwezen als gevolg van de aangegeven fouten, die reeds meer dan 50 jaar geleden werden gemaakt, gewoon zonder pardon economisch omgebracht. Ze werden ook voor de rest van hun bestaan in grote economische moeilijkheden gebracht.

Wij zonden inmiddels ten behoeve van onze duizenden partners een groot aantal brieven aan alle Overheidsinstellingen om hen duidelijk te maken, dat door het in gebruik nemen van Mainframe Computers het incasseren van belastingen niet meer noodzakelijk is. Er bestaat eveneens sinds het verschijnen van diezelfde Mainframe Computer geen enkele reden meer om te bezuinigen. Elke stad en elke gemeente beschikt reeds, sinds de Main-frame Computers breedschalig in gebruik werden genomen, over alle mogelijke economi-sche hulpmiddelen om elke economische noodzakelijkheid te kunnen implementeren, zon-der enige noodzaak om daartoe ook maar één cent belasting te heffen. Bovendien maakte de Mainframe Computer het ook voor de CMN mogelijk, om totaal kosteloos haar dien-sten te verlenen.

Elke gemeente is zelfs zondermeer in staat om met behulp van het NIET door de CMN, maar door de B.O.M.-Groepen, geïmplementeerde Boekhoudkundige Kapitaal, in sa-menwerking met de CMN, volledige werkgelegenheid te realiseren. Wij ontdekten dat onze brieven misschien wel werden gelezen, maar volgens een vast centraal gedicteerd pa-troon, als niet geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de Citizens-Multi-National be-antwoord werden.

De lijst van volkomen DOMME economische ontwrichtingen binnen de meer dan 100 Wes-terse Landen en Staten is zelfs formidabel te noemen. Hierna vindt u de beschrijving van de belangrijkste economische ontwrichting die door de Westerse B.O.M.-Groepen, in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten (VS) reeds meer dan 50 jaar geleden op een ontstellend arrogante wijze werd veroorzaakt zonder enig overleg met de resterende 75% van de burger bevolking. Ondanks de duizenden faillissementen in de gehele Westerse Burger Wereld kwam geen enkel lid van de B.O.M.-Groep tot het besef dat alle B.O.M.-Groepen volstrekt gewetenloos bezig waren duizenden bedrijven en huizen te onteigenen en op een ongekend misdadige wijze zichzelf op een eveneens ongekend volkomen onrechtmatige wijze te verrijken.

De hierna volgende overduidelijke ontwrichting van de economie werd op ongekende wijze  door de burgers via verkiezingen van onbetrouwbare B.O.M.-Groep leidinggevenden, door deze B.O.M.-Groepen niet domweg maar volkomen bewust veroorzaakt. Ook daarvoor zijn meer dan voldoende bewijzen voorhanden.

Hierna wordt de economisch meest dodelijke ontwrichting, van de veelvoud aan ontwrichtingen, van de Westerse Economie beschreven.

Feit is dat de B.O.M.-Groepen, de Banken, de Overheden en de Multinationals, de kopers en eigenaren van de Mainframe Computers bij het aanschaffen van deze machines een essentiële fout maakten, waardoor de totale Westerse economie volledig werd ontwricht. Bij het in gebruik nemen van de eerste computers werd op de Mainframe Computer de totaal verkeerde software geplaatst. Er bestonden meer dan een halve eeuw gele-den bij het in gebruik nemen van de Mainframes n.l. slechts twee operating systems:

  1. Het Westerse Operating System: voor het uitlenen tegen rente van Boekhoudkundig Kapitaal, dat als GELD werd beschouwd. Dit Westerse Systeem is inmiddels door de wijze van werken van de B.O.M.-Groepen totaal onmogelijk geworden.
  2. Het Arabische Operating System dat Boekhoudkundig Kapitaal produceert, doormiddel van het SCHEPPEN van menselijke arbeid.

Door de eerste koper(s) van Mainframe Computers werd, op grond van het feit dat de naam van het Arabische Operating System het woord KAPITAAL bevatte, dezelfde fout gemaakt, die eveneens reeds in de 7de eeuw van onze jaartelling werd gemaakt, bij het in Napels in Italië in gebruik nemen van Boekhoudkundig Kapitaal.

De verkoper van levensmiddelen aan een Arabisch Zeil/Roei schip werd in de 7de eeuw door de kapitein van dat schip betaald met Boekhoudkundig Kapitaal, dat reeds 17 eeuwen eerder, in de Arabische wereld Boekhoudkundig in omloop werd gebracht.

De verkoper beschouwde het Arabische Kapitaal als GELD wat het zeer beslist niet is.  Zo ontstond reeds 1200 jaar geleden, de misvatting in Europa, dat Geld hetzelfde is als Kapitaal. Het zijn echter twee totaal verschillende betaalmiddelen.

De eerste koper(s) van Mainframe Computers veronderstelden dus evenals de verkoper in de 7de eeuw, dat het woord Kapitaal in het Arabische operating system aanduidde dat het programma met GELD zou werken.

Het Arabische scheppings programma, dat Boekhoudkundig Kapitaal schept, doet echter precies het omgekeerde als het Europese Geld programma. Het Europese Geld programma vermindert bij elke uitlening de uitleencapaciteit, die in het computer geheu-gen opgeslagen staat, met het bedrag dat uitgeleend wordt. Het Arabische scheppings programma voegt al 55 jaar het totale uitgeleende bedrag, dat door de bankier op het toet-senbord wordt ingegeven aan de in het geheugen geplaatste uitleencapaciteit toe.

 

De eerste Bankiers die het installeerden, konden niet ontdekken, waardoor de bedragen in het geheugen van de Mainframe Computers zo onvoorstelbaar drastisch werden ver-meerderd en veronderstelden dat ze een bijzondere nieuwe vorm van WINST MAKEN hadden ontdekt. De directeur van de Bank, waar deze fout gemaakt werd, was zo hevig geïmponeerd door de uitzonderlijke zogenaamde (totaal niet bestaande) WINST, die door de computer werd opgehoest, MAAR DUS TOTAAL NIET BESTOND, dat hij besloot de Bankiers voor hun (niet bestaande wijsheid en kundigheid) te belonen met een JAARLIJKS REPETERENDE (DE ECONOMIE VERNIETIGENDE) MILJOENEN BONUS. Voor de Amerikaanse radio vertelde hij zijn totaal onware verhaal en zo ontstond de meest ontstellende economische ontwrichting in de geschiedenis.

Ondergetekende als Directeur van de CMN werd op 2 april 1981 door een vroegere mede-werker, in één van zijn voormalige Computer Programming Schools attent gemaakt  op de merkwaardige ontwrichtingsverschijnselen, waarna ondergetekende, H. H. Bor alias Hank Monrobey van zijn Londense bedrijf, naar Nederland vloog voor een onderzoek.

Gedurende 5 maanden, van 5 april 1981 tot en met Augustus 1981, werd door mij tever-geefs in Nederland getracht bankiers, beambten, directeuren duidelijk te maken, dat de economie totaal onnodig economisch werd ontwricht. Het werd vervolgens volkomen dui-delijk, dat de ontwrichting zich niet alleen in Nederland ontwikkelde, maar in alle Westerse Landen en Staten. De ontdekking van de totaal kunstmatig geschapen bonussen deed mij besluiten mijn zeer winstgevende bedrijf in het Verenigd Koninkrijk aan mijn personeel over te dragen en een speciaal nieuw bedrijf in de Verenigde Staten te ontwikkelen voor het internationaal bestrijden van de zich internationaal ontwikkelde B.O.M.Groepen, de Banken, de Overheden en de Multinationals. Het in 1985 in de VS opgerichte bedrijf: Hank Monrobey & Associates Ltd werd de voorloper van de latere Citizens-(burger)-Multi-National. Er werd in de VS een begin gemaakt met het ontwikkelen van de software, die noodzakelijk werd om de burgers probleemloos aan te kunnen sluiten op het betalingsver-keer dat door de B.O.M.-Groepen ontwikkeld diende te worden. De B.O.M.Groepen vergaten dat betalingsverkeer te organiseren door totaal gebrek aan kennis.

De politieke ontwikkelingen die wij in 2018 in de VS duidelijk kunnen zien en horen, begon-nen zich reeds tijdens mijn verblijf in de VS af te tekenen. Het was echter niet mogelijk om voldoende samenhang voor de CMN in de VS te ontwikkelen, waarna besloten werd het CMN Hoofdkantoor naar een kleiner taalgebied over te brengen. Dat deed in 2003 de vestiging van de CMN in Nederland ontstaan. In 2009 besloot ik naar Nederland als woonplaats terug te keren.

Inmiddels werd door de CMN de ontwikkeling van de juiste software om de gewone burgers in staat te stellen om economisch te overleven in Nederland verder voortgezet. Deze software ontwikkeling ontvouwde, naast de benodigde programmatuur om de bur-gers probleemloos in staat te stellen zich op de Mainframe Computers van de xxxB.O.M.-Groepen aan te sluiten, ook het inzicht in de unieke economische mogelijkheden, die door de B.O.M.-Groepen in gebruik genomen Mainframe Computers automatisch wa-ren ontstaan, maar helaas totaal niet door de Westerse B.O.M.-groepen in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten (VS) in gebruik werden genomen.

In feitelijke zin ontstond door het ondoordacht, zonder enig overleg met de inmiddels ontwikkelde burger elite, binnen de B.O.M.-Groepen installeren van Mainframe Compu-ters, de absolute ondergang op termijn van het bankwezen. De economische waarheid die door de CMN aan het licht werd gebracht en de enorme hoeveelheid economische fouten, die door de B.O.M.-Groepen bewijsbaar in de loop van meer dan een halve eeuw werden gemaakt, en het unieke economische inzicht dat door deze fouten vrijkwam, kan niet zonder meer als niet bestaand worden afgedaan. Dat betekent, dat het GELD SYSTEEM gewoon niet meer bestaat en door het Bankwezen werd omgebracht. Het reeds 1200 jaar geleden in Europa ingevoerde Boekhoudkundige Kapitaal kan normaal door elke burger worden ingezet om de economie te optimaliseren. De mainframes maken dat mogelijk.

De CMN is volkomen in staat om met volledig gedekt Boekhoudkundig Kapitaal te beta-len. Wij verlenen onze diensten totaal kosteloos aan partners van de CMN. Sinds het in gebruik nemen van Mainframe Computers, die van de verkeerde software werden voor-zien, kon er namelijk geen enkele burger meer gefinancierd worden.

Hoogachtend,

H.H.Bor – alias Hank Monrobey-economics – Elizabeth Breur Society and economics.