click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
De finale boodschap

De finale boodschap

Hoe 25% van de Bevolking, de B.O.M.-Groep, de Bezittende Klasse, de Banken, de Overheden en de Europese Besloten Multinationals, door het volledig onjuist in gebruik nemen van Mainframe Computers in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten, Geld en Belastingen overbodig maakten. Inmiddels beroofde de Directeur Geldwezen de resterende 75% van de Bevolking al 48 jaar met de Belasting op de Toegevoegde Waarde, glorierijk van hun bezit.

De B.O.M.groep begon domweg ±1960 de Mainframe Computers op te starten zonder eerst te leren en te ontdekken hoe Mainframes werken en wat men daarmede bereikt:

Iedere Gemeente, is sinds de in gebruik name van de eerste Mainframe Computer reeds kosteloos, probleemloos in staat om Geldloos en Belastingvrij, vrijwel onbeperkt over voldoende Kapitaal te beschikken, om totaal kosteloos voor de Burgers te doen wat er gedaan moet worden.

Iedere bestaande Ondernemer is reeds kosteloos, sinds de Mainframe Computer in staat om Geldloos en Belastingvrij de Vermogenswaarde van zijn/haar bedrijf probleemloos met voldoende Kapitaal te verdubbelen en het bedrijf eventueel moeiteloos te vergroten en uit te bouwen.

Iedere Burger is sinds de Mainframe Computer kosteloos in staat om Geldloos en Belastingvrij en schuldenvrij zijn/haar eigen bedrijf te scheppen, door probleemloos economisch met ruim voldoende Kapitaal, scheppend te gaan werken.

Er werd in de aanvang door de B.O.M.-Groep een ontstellende economische fout gemaakt, die reeds na het in gebruik nemen van de eerste Mainframe Computer rond 1960, in de VS, de gewone Burgers, de eerder genoemde 75% van de bevolking, die al tot op de dag van vandaag, reeds duizenden jaren, geheel en al buitengesloten werd van ook maar enige economische betrokkenheid in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten, gewoon economisch totaal verblind met Geld denken in zijn/haar hoofd bleef rondwandelen.

U vindt eveneens op de voorpagina van de CMN-Website het Document: “De werking van CMN” dat in detail aangeeft, hoe de Economische ontwrichting al honderden jaren geleden, in de 7de eeuw van onze jaartelling op gang kwam door het handelen en wandelen van de B.O.M.-Groep. Wij raden U aan de werking van de CMN eerst te lezen, waardoor u in staat bent de oorzaak van de ECO-Crisis, beter te begrijpen.

Dit schrijven van H.H.Bor alias Hank Monrobey en Liesbeth Breur, directie leden van de CMN, vertelt u namelijk dat door de CMN eveneens werd vastgesteld hoe het noodzakelijk werd om deze ontstellende, meer dan 50 jaar durende economische ontwrichting, te stoppen en een totaal nieuwe economie te gaan ontwikkelen. U las het in “De werking van CMN”. De werkelijkheid is namelijk, dat de Bezittende Klasse, als onderdeel van de B.O.M. -Groep, sinds de in gebruikname van Mainframe Computers, de gewone burgers van hun bezittingen begon te beroven, omdat de gewone burger, dus de 75% van de bevolking, totaal niet in staat was om met Euro te betalen. Ten behoeve van de Burgers in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten werd bewijsbaar geen enkele Euro, Dollar, Pond of welke munt dan ook door het Bankwezen in omloop gebracht.

Op 5 juni & 22 juli 2017 werd namelijk door de CMN vastgesteld dat de 75% van de Burgers in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten, al meer dan een halve eeuw totaal onrechtmatig werd gedwongen om slechts Euro betalingen te verrichten. Hoe verbazingwekkend het ook voor u mag klinken, de Euro werd uitsluitend in omloop gebracht binnen de B.O.M. -groep. Gewone Burgers werden, zoals u hebt gelezen in “De Werking van CMN” zelfs tot op de dag van vandaag, niet als economische partners beschouwd.

Alleen indien een Burger over een AOW inkomen beschikte ontving hij of zij een Euro uitkering. Het zijn dan ook hoofdzakelijk de AOW-ers, dus de ouderen van dagen zonder schulden, die als economisch eenzamen, de nationale restaurants begonnen te bevolken. Er ontstond voor de CMN-Partners geen enkel Euro inkomen.

Door de CMN werd reeds in 1981 ontdekt, op welke wijze de economie in alle meer dan 100 Westerse Landen en Staten werd ontwricht, zonder dat ondergetekende Hank Monrobey, gedurende 35 jaar in staat was, daartoe het rechtsgeldige bewijs te kunnen leveren.

Echter, zowel op 5 juni als 22 juli 2017, werd door de CMN, volkomen rechtsgeldig, bewijsbaar ontdekt waardoor de Westerse economie, economisch finaal werd ontwricht. Die ontwrichting geschiedde 1960 namelijk door een denkfout van de Bankier, die als eerste koper van een Mainframe Computer fungeerde. Diezelfde denkfout geschiedde vervolgens in 1989 nogmaals toen de toenmalige Directeur van het Geldwezen, Mr. L.C.A.F.J. de Leur, die door H.M. de Koningin werd verzocht, het door mij, Hank Monrobey aan Hare Majesteit toegezonden boek: “The Monrobey Report. An Economic Detective Story solving the Mysteries of inflation and Recessions.” van 390 pagina’s en 200 grafieken, te beoordelen. Het waren echter deze 390 Pagina’s die in detail bewezen, waardoor de totale Westerse economie, door de reeds genoemde denkfout van de eerste eigenaar van een Mainframe Computer, reeds sinds 1960 werd ontwricht.

Het was bovendien de toenmalige directeur van het geldwezen Mr. L.C.A.F.J. de Leur die tijdens het beoordelen van mijn boek, nog eens diezelfde denkfout herhaalde, die reeds door de eerste eigenaar van een Mainframe Computer werd gemaakt. Ook de Leur maakte opnieuw de reeds 1300 jaar bestaande denkfout om KAPITAAL als GELD te beschouwen en daardoor een KAPITALE GELD FOUT te maken, bij het beoordelen van mijn Detective Story. Reeds sinds de 7de eeuw van onze jaartelling wordt Boekhoudkundig Kapitaal gezien als vervanger van Geld. Het woord Kapitaal werd toen in Napels in Italië in gebruik genomen in de veronderstelling, dat Kapitaal hetzelfde was als Geld.

Door de eerste van de twee Nederlandse grootheden, namelijk de Bankier die na 1960, het Arabische Kapitaal Programma opstartte, in plaats van het Europese Geld Programma, en als tweede Mr. de Leur, die mijn boek diende te beoordelen, werd dezelfde fout gemaakt. Beiden waren gewend om met Boekhoudkundig Kapitaal op dezelfde wijze te werken als de leverancier in Napels, die 1300 jaar geleden, in de 7de eeuw van onze jaartelling voedsel leverde aan een Arabisch schip en betaald kreeg via een boekhouding, waarbij Boekhoudkundig Kapitaal als betaalmiddel werd gebruikt. Door de leverancier van het voedsel werd het Boekhoudkundige Kapitaal gewoon als Geld beschouwd. Sindsdien begon het woord Kapitaal als een ander woord voor Geld de Westerse Wereld te veroveren en de Westerse Economie 1960 na het in gebruik nemen van de Mainframe Computers, totaal te ontwrichten.

In beide Europese gevallen was het Economische resultaat na het in gebruik nemen van Mainframe Computers fataal. De eerste gebruiker van Mainframe Computers maakte gebruik van het Arabische Kapitaal Programma waardoor het totale bedrag dat diende te worden uitgegeven om huizen voor burgers te financieren, gewoon als winst aan de directie van de Banken werd uitgekeerd, waarna door de directies van de banken, aan de Bankiers, die de Mainframe Computers bedienden, een BONUS werd uitgekeerd ten laste van door de Bankbedrijven ontvangen kunstmatige (in werkelijkheid, niet bestaande) Winst uitkering.

De Directeur van het Geldwezen, die in opdracht van Hare Majesteit de Koningin mijn hiervoor aangegeven Detective Story diende te beoordelen, was evenals de Bankier, die het verkeerde Arabische Kapitaal Programma begon te gebruiken als lid van de B.O.M. -groep, opgegroeid met het begrip dat Kapitaal hetzelfde was als Geld. Gedurende meer dan 13 eeuwen waren het uitsluitend en alleen de leden van de Bezittende Klasse, dus de B.O.M. -Groep, die 25% van de bevolking vertegenwoordigen, die zich boekhoudkundig met Kapitaal bezighielden en dit totaal ten onrechte als Geld beschouwden. Het waren ook de vertegenwoordigers van de Bezittende Klasse, die het op geen enkele wijze belangrijk vonden aandacht te besteden aan het bestaan van de rest van de bevolking, de gewone Burgers, die 75% van de bevolking vormden.

In de Bezittende Klasse wordt al meer dan 1300 jaar, sinds de 7de eeuw van onze jaartelling, uitsluitend Kapitalistisch gewerkt en gedacht met het woord KAPITAAL binnen de B.O.M.-groep wereld. Het zijn helaas uitsluitend en alleen de mannen en vrouwen van de B.O.M.-groep die economisch reeds eeuwen in de Westerse Wereld de dienst uitmaken.

In mijn boek “The Monrobey Report. An Economic Detective Story solving the Mysteries of inflation and Recessions.”, werd overduidelijk vastgesteld dat onder de 100% van de bevolking, sinds het in omloop brengen van de Mainframe Computers, reeds meer dan een halve eeuw slechts 2% aan liquide middelen in omloop gebleven was.

De Directeur van het Geldwezen, kwam simpeltjes tot de conclusie dat de Arbeiderszoon H.H. Bor alias de auteur Hank Monrobey economisch had gefaald. Hij schreef het onomwonden in een brief die aan Hank Monrobey toegezonden werd, die in 1989 nog in de Verenigde Staten woonde. Indien u over een door de CMN aan u toegezonden plastic map, met ingebonden informatie beschikt, vindt u de betreffende brief op de laatste pagina van het artikel: “Hoe het in gebruik nemen van Mainframe Computers de Westerse Economie geheel onnodig vernietigde!”. Indien u niet over een dergelijke plastic map beschikt kun u deze map bij de CMN tegen een kleine Kapitaal vergoeding aanvragen. De brief begon als volgt:

Hare Majesteit de Koningin deed mij het verzoek toekomen uw studie “The Monrobey Report. An Economic Detective Story solving the mysteries of inflation and Recessions.” te bezien. Met belangstelling heb ik van uw uitgebreide en originele studie kennis genomen. Uw initiatief om een oplossing te zoeken en naar uw mening te vinden voor de grote werkeloosheid in Nederland en andere landen is prijzenswaardig. Dat neemt niet weg dat ik het met de leidraad van uw rapport niet eens ben. U stelt dat ”de Nederlandse economie werd en wordt geteisterd door een kunstmatig veroorzaakte deflatie en dat de prijsstijgingen nauwelijks of geen relatie hebben met inflatie”. Deze deflatie die ontstaan zou zijn door een dalende geldquote, zou gepaard zijn gegaan met stijgende werkloosheid en stagnerende productie. Kortom u beweert, dat de werkloosheid te wijten is aan een tekort aan liquide middelen in omloop. Bij uw gedachtengang wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen. Ten eerste is er bepaald geen tekort aan liquide middelen in de Nederlandsche economie. Zo is de liquiditeitsquote (verhouding M2-netto nationaal inkomen) in de periode 1970-1988 gestegen van 35,1% naar 49,7%. De snelle groei van liquide middelen in 1988 is naar mijn mening veeleer een reden tot zorg.

Op 5 juni van dit jaar kwam Hank Monrobey tot de ontdekking dat de liquiditeit die door de Geld Meester, binnen de B.O.M.-groep in omloop werd gebracht, dus voor slechts 25% van de bevolking, en niet voor de 75% van de bevolking, de burgers, de totale nationale liquiditeit vormde. In werkelijkheid bevatte reeds in 1989, het uitgifte jaar van mijn Detective Story, de Nationale Economie slechts 2% aan liquide middelen, waarvan 49,7% uitsluitend ter beschikking werd gesteld van de B.O.M.-groep, dus van slechts 25% van de bevolking. Gedurende 35 jaar werd elke protestbrief mijnerzijds hieromtrent aan de Overheid, op bevel van de leden van de Haagse Overheid gewoon formeel vernietigd.

De Heer S.A.E. Schrover, Directeur-Generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst liet mij zelfs op 25 februari 2015, dus 34 jaar later, in reactie op één van mijn brieven aan Minister President Rutte even het volgende weten:

Uw brief met bijlagen heb ik ontvangen. De minister president kan wegens zijn drukke werkzaamheden niet ingaan op uw verzoek. Daarnaast maak ik u, in navolging van mijn brief van 1 november 2011, met kenmerk 3621691, er nogmaals op attent dat uw correspondentie enkel ter kennisgeving wordt aangenomen. Indien u zich hier niet in kunt vinden, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

(De Ombudsman deelde mij gewoon mede, dat ook hij zich verplicht voelde de corres-pondentie definitief te beëindigen. Het is volkomen duidelijk. Van DEMOCRATIE is geen sprake. Een 80-89 jarige moet je gewoon de mond snoeren.)

Door de eerste koper van Mainframe Computers in de V.S. werd het Arabische Kapitaal Programma opgeroepen, in plaats van het Europese Geld Programma, om de Mainframe Computer te besturen en 29 jaar later, in 1989 werd door Mr. L.C.A.F.J. de Leur, de directeur van het Geldwezen, de hoeveelheid liquiditeit in circulatie op basis van Boekhoudkundig Kapitaal vastgesteld, dat uitsluitend op zijn Arabisch in omloop werd gebracht binnen de B.O.M.-groep. Hij veroordeelde mij eenvoudigweg, door te stellen dat er maar liefst 49,7% liquiditeit in omloop was, waarover hij zich grote zorgen maakte. In werkelijkheid was het in het geheel niet zo moeilijk om vast te stellen, waar die meerdere 13% sinds 1970 vandaan kwamen. Terwijl er in werkelijkheid, zoals door mij in mijn boek werd aangegeven, slechts 2% liquiditeit in omloop was en nog steeds is. Hierdoor werden er maar liefst meer dan 10.000.000 burgers totaal onnodig, beestachtig bij het BKR aangemeld en van hun huizen ontdaan. Door het Bankwezen en hun Deurwaarders werden zelfs eenvoudig bewijsbaar, duizenden huizen in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten totaal onrechtmatig onteigend. Als iedereen zijn gezonde verstand had gebruikt dan zag de wereld er totaal anders uit.

Het was de CMN, die reeds in 1981 vaststelde op welke wijze de totale Westerse Economie groot-schalig werd ontwricht, maar niemand binnen de B.O.M. -groep wilde luisteren. Er werden en worden door de Overheden en de Banken uitsluitend Mainframe Computers gebruikt, die alleen Boek-houdkundig Kapitaal en geen enkele Euro in omloop kunnen brengen. Iedere Burger heeft derhalve automatisch zelfs het volste RECHT om iedere aankoop met Boekhoudkundig Kapitaal via een Mainframe Computer te betalen. Er bestaat zelfs geen enkel verschil. Mainframes werken uitsluitend met Boekhoudkundig Kapitaal als Betaalmiddel. Door de B.O.M. -groep werd het totaal verkeerde Operating System ingeschakeld bij het opstarten van de eerste Mainframe Computer. Dit werd nimmer ontdekt.

Maar laat ik u uit de droom helpen. Ten eerste werd door de eerste Mainframe gebruiker in de States, op grond van het beschouwen van Kapitaal als Geld, het Arabische Kapitaal programma ingeschakeld in plaats van het Europese Geld Programma. Ten tweede begon men internationaal de Belasting op de Toegevoegde waarde in te voeren en voortdurend te verhogen, omdat:

De Belasting op de Toegevoegde Waarde de hoeveelheid GELD in circulatie bij de 75% van de Burgers onmiddellijk begon te verminderen en bij de B.O.M. -groep te vermeerderen.

Het bedrag bouwde zich in eerste instantie gedurende een kleine vier maanden op, op de bankrekeningen van de Fabrikanten, Importeurs, Leveranciers, en vervolgens begon de Belastingdienst het ontvangen bedrag voor een deel over 4 maanden verdeeld, weer uit te betalen aan uitkering trekkers en werknemers bij de Staat en het bedrijfsleven dat voor de staat werkt. Ook dat duurt minimaal vier maanden. Tegelijkertijd beginnen de leveranciers het volgende bedrag weer gedurende vier maanden op te bouwen, dat eveneens volledig aan de circulatie wordt onttrokken, terwijl het bedrag dat aan de Belasting werd overgedragen niet gelijk weer in omloop werd gebracht maar pas maand na maand. Het komt bovendien slechts voor een beperkt deel opnieuw in circulatie.

Echter door het kiezen van het onjuiste programma, werd het gehele bedrag dat gedurende meer dan een halve eeuw uitgegeven had moeten worden om wat dan ook te financieren, als winst uitgekeerd aan de Banken, waarvan een deel weer werd uitgekeerd in de vorm van een BONUS aan de Bankiers die de Mainframes bedienden bij de Banken. Geen enkele burger van de 75% van de Westerse Bevolking werd door ook maar één enkele bank gefinancierd.

Onze documentatie maakt het volkomen duidelijk, dat de werking van Belastingmensen en Bankiers volkomen overbodig geworden is. Wij brengen dan ook een hele duidelijke mededeling over aan werknemers binnen de Belastingdienst en binnen de Geld branche. Hun banen zijn over enige tijd volkomen verleden tijd. Het in gebruik nemen van Mainframe Computers maakte het in omloop brengen van Geld totaal overbodig en stelt iedere overheidsinstelling in staat om elk benodigd project volkomen geldloos zelf te kunnen financieren. Desalniettemin behoeft geen enkele bestaande werknemer in de Geld of Belastingwereld zich zorgen te maken. De CMN is namelijk ook zonder meer in staat om iedereen probleemloos een andere baan te verschaffen. De totale bevolking wordt economisch door het bestaan van de onnodige Geldwereld en de onnodige Belastingwereld, kostenmatig Economisch uitzonderlijk sterk geremd.

Sinds de Mainframe Computer in gebruik werd genomen, bestaat er namelijk geen enkele reden meer om nog belasting te betalen. Op 5 april 1981 ontstond n.l de aanleiding om een Citizens-Multi-National LCC International Holding BV., te ontwikkelen, toen door Hank Monrobey werd ontdekt welke onvoorstelbare domheden er op 1 januari 1969 waren begaan. De B.O.M. -groep begon gewoon zichzelf Economisch om te brengen, door Mainframe Computers aan te schaffen, zonder die eerst voldoende te gaan bestuderen en op de juiste wijze te gaan gebruiken.

Pas om 10 uur in de ochtend van 5 juni 2017, dus 36 jaar later, was ondergetekende in staat om onmiskenbaar duidelijk te bewijzen, welke enorme domheid Mr. L.C.A.F.J. de Leur als directeur van het geldwezen beging. En op 22 juli 2017 werd vervolgens eveneens ontdekt hoe het bankwezen het had gepresteerd om elke financiering van een huis met behulp van een Mainframe Computer totaal onmogelijk te maken.

De Bankier die de eerste Amerikaanse Mainframe Computer ging bedienen, veronderstelde dat hij had ontdekt, hoe je met een Mainframe Computer een unieke leuke winst kon maken. Hij nam totaal niet waar dat de directeur van de bank waarvoor hij werkte, het totaal verkeerde operating system op zijn Mainframe Computer had geladen. Daardoor werd elk bedrag dat door hem handmatig op zijn toetsenbord werd aangeslagen, totaal onopgemerkt op het bestaande rekening saldo onmiddellijk bijgeteld en niet afgetrokken. Terwijl het in feitelijke zin afgetrokken had moeten worden, want het moest worden gebruikt om leningen aan burgers te financieren. Dus het door de bankier op zijn beeldscherm aangeslagen bedrag verhoogde totaal onopgemerkt het saldo binnen zijn Mainframe Computer. Vervolgens boekte hij, door gewoon op de laadknop te drukken, het bedrag blindweg nogmaals over, maar nu naar de Mainframe Computer rekening van de notaris, om de financierings overeenkomst door de koper te laten ondertekenen. De notaris maakte het nu geheel ongedekte, dus waardeloze bedrag, keurig over aan de verkopers van de huizen, die zelfs in het geheel niet betaald werden.

Als gevolg van het controleren van het saldo op zijn Mainframe, ontdekte de bankier dat het saldo voortdurend vergrootte. Hij veronderstelde domweg dat er door zijn Mainframe Computer gewoon Winst werd ontwikkeld, omdat er geen enkele negatieve ontwikkeling zichtbaar werd. Daardoor was hij er geheel en al van overtuigd dat hij als bankier één of andere verrassende Winst ontwikkeling voor zijn baas had doen ontstaan.

Zijn baas geloofde kennelijk prompt het (niet bestaande Winst sprookje), zonder verder na te denken, en beloonde zijn bedienende bankier voor de niet bestaande Winst met een Bonus als waardering voor zijn superbe (?) intelligentie, die deze unieke (niet bestaande Winst) zou hebben doen ontstaan. Het bedrag dat voor het financieren van een huis diende te worden gebruikt, werd dus niet aan de verkopers overgemaakt. Het werd geheel en al aan de Bankdirectie overgemaakt. En de bankdirectie betaalde de Bonus uit aan de bankier.

Dus er werd reeds gedurende meer dan een halve eeuw in het geheel geen huis gefinancierd en de verkopers werden dus ook nimmer betaald. Door de eerste bankier, die nimmer met een werkelijke winst werd verrijkt, maar met een geheel valse economische ontwrichting werd opgeknapt, riep zelfs via de Radio in de VS, elke eigenaar van een Mainframe Computer op, om van hetzelfde (zogenaamd winstgevende programma) gebruik te gaan maken en hun bankiers met dezelfde Bonus te belonen. Ik was in Ann Arbor Michigan in 1989 toen het verhaal via de Radio werd uitgezonden en ik daaromtrent met stomme verbazing geïnformeerd werd.

Er werd nimmer met een Mainframe Computer ook maar één huis in de Westerse Wereld gefinan-cierd. Voor elk huis dat gefinancierd had moeten worden, wordt al meer dan een halve eeuw volkomen ongedekt boekhoudkundig kapitaal aan de verkopende eigenaren over gemaakt. Het niet voor de financiering gebruikte bedrag werd in de vorm van volkomen gedekt Boekhoudkundig Kapitaal door de bankleiding, de bankier en zijn bankdirectie, gewoon als WINST opgestreken, en vervolgens nauwelijks in omloop gebracht. Er werd gedurende meer dan een halve eeuw, dus vele honderden aan volkomen vervalste miljarden Boekhoudkundig Kapitaal gewoon in omloop gebracht, waardoor een economische ramp van ongekende omvang binnen de B.O.M. -groep werd veroorzaakt. Het Bankwezen heeft dientengevolge geen enkele toekomst meer door het economisch vernietigen van miljoenen Westerse Burgers, die hun huis daardoor verloren.

De burgers die in het geheel niet werden gefinancierd, werden desalniettemin gedwongen hun Euro voor het kopen van een niet gefinancierd huis aan de bankiers te betalen, terwijl door het bankwezen nimmer ook maar één Euro, ooit in omloop werd gebracht om een Burger te financieren. Er werden alleen Euro in omloop gebracht binnen de B.O.M.-groep. Elke burger die veronderstelde een huis te hebben gekocht, was nimmer in staat om een huis te kunnen betalen en werd gewoon als wanbetaler van zijn/haar huis ontdaan.

Door de CMN werd reeds in 1981 begrepen, dat de bestaande economische structuur, door het domweg, dus onvoorbereid en totaal ondoordacht in omloop brengen van Mainframe Computers, de toen reeds bestaande wijze van werken van de economie, tot volledige economische ontwrichting leidde. De Mainframe Computers, die meer dan een halve eeuw geleden in omloop werden gebracht, waren uitsluitend in staat om met Boekhoudkundig Kapitaal te kunnen betalen. Er werd nimmer met behulp van een Mainframe Computer ook maar één enkele Euro in omloop gebracht. De economisch diepgaande mogelijkheden werden gewoon totaal verwaarloosd. Het drong tot geen enkel lid van de B.O.M. -groep door, dat duizenden werknemers geheel automatisch hun banen uiteindelijk gaan verliezen.

De CMN verschaft aan iedere overbodig geworden werknemer, indien nodig zonder moeilijkheden, een passend, zeer bevredigend, definitief nieuw bestaan. De Computer maakt het zonder meer mogelijk om algemene volledige werkgelegenheid te realiseren. Volledig naar KEUZE van de overbodig geworden werknemers.

Het is volkomen duidelijk dat de allereerste Bankdirectie, die zich een Mainframe Computer aan-schafte, totaal onnodig gebruik begon te maken van het Arabische Kapitaal Systeem, in plaats van het Europese Geld Systeem. Daardoor werd men verrast met het totaal onrechtmatige ontstaan van de beroemde, totaal niet bestaande Winst en het uitgeven van de BONUS. Daardoor werd de totale Westerse Economie volledig ontwricht. De CMN werd de legitieme producent van zeer hoogwaardig Boekhoudkundig Kapitaal voor de totaal leeg geroofde 75% van de Burgers.

Het lijkt mij nuttig dat u gewoon een kijkje gaat nemen op onze website en met name even op het CMN-logo beneden de tekst klikt, om een beeld te krijgen op welke wijze U onmiddellijk eenvoudig gebruik kunt gaan maken van Boekhoudkundig Kapitaal in plaats van Euro.

De CMN bouwde een compleet zeer hoogwaardig Computer netwerk, dat uitsluitend volkomen kosteloos, iedere gebruiker optimaal in staat stelt om wereldwijd te opereren en probleemloos eveneens kosteloos gefinancierd te worden met Boekhoudkundig Kapitaal.

Alle ingezetenen van welke Gemeente dan ook, en alle zelfstandige Bedrijven, kunnen eveneens van dezelfde CMN diensten gebruik maken, indien zij aan de door ons daartoe te stellen kosteloze voorwaarden voldoen. Wij willen uitsluitend zekerheid, dat proper werkende Multinationals en Ge-meenten, de op de CMN aangesloten CMN-Partners van optimale diensten voorzien en dat op geen enkele wijze CMN-Partners weer worden uitgebuit. U bent o.a. in staat om probleemloos bankloos en geldloos te opereren binnen de CMN. Elke Overheid is, dankzij de Computer, volkomen in staat om binnen de CMN alles kosteloos met Boekhoudkundig Kapitaal te kunnen financieren.

Want sinds de in gebruik name van Mainframe Computers is zowel het gebruik van Geld, als het invorderen van Belasting volstrekt verleden tijd. De Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V. verzorgt noodzakelijke diensten geheel en al automatisch en volkomen kosteloos.

Ik verzoek u op het gepubliceerde CMN-Logo op de CMN-Website te klikken. Aan de top van het op dat moment verschijnende invul blad, leest u dat u een rekeninglijst kunt openen. De knop rechts van de begin tektst maakt dat mogelijk. U vindt de CMN-Rekening van uw Gemeente, of Bedrijf, op de lijst die onder het 1ste rekening nummer verschijnt.

Wij zijn ons bewust dat u verrast zult zijn omtrent de volgende totale waarheid. Wij zijn niet alleen bereid, maar wij kunnen met onmiddellijke ingang zelfs een miljarden bedrag aan Boekhoudkundig Kapitaal, ja u leest het goed, op de CMN-Kapitaal rekening van uw Gemeente storten. Dat bedrag staat al vele, vele jaren ter beschikking van Uw Gemeente. Het vormt namelijk een deel van de fysieke waarde van het economische VERMOGEN van de Gemeente. Dat VERMOGEN begon reeds sinds de Geboorte van Uw Gemeente te ontstaan, maar was zonder het in gebruik nemen van een geavanceerde Mainframe Computer in het geheel niet bruikbaar.

Het bedrag dat ingevuld kan worden, wordt gevormd door de totale waarde van de Openbare Bezittingen van Uw Gemeente: de eeuwenoude en nieuwe Straten, Wegen, Pleinen, Bosland, Bruggen en nog veel meer, dat werd geschapen door de bevolking van uw Gemeente gedurende, de reeds genoemde vele, vele jaren enz. Dat VERMOGEN werd gedurende eeuwen gevormd en onderhouden. En het moet zelfs regelmatig onderhouden worden, van heden af KOSTELOOS.

Door het Onderhoud vermeerdert de waarde en het Boekhoudkundige VERMOGEN van ALLES dat onderhouden wordt. Dus niet alleen de straten naar ook de rest. De onderhoudskosten worden dus totaal kosteloos aan de waarde van welk Vermogen dan ook toegevoegd. Verzorgers van het onderhoud worden normaal met Boekhoudkundig Kapitaal via een Mainframe betaald.

Het is u vrijwel zeker ontgaan dat aan elke Burger, die zich kosteloos op de CMN kan aansluiten, automatisch bij aansluiting, net als bij de gedurende vele jaren ontwikkelde Gemeentelijke Waarden, zich ook gedurende eeuwen Menselijke Waarden ontwikkelden. Sinds de geboorte verwerft ieder mens, jaarlijks meer kennis en ervaring, waardoor zich een duidelijke, steeds meer vermeerderende Menswaarde, zich eveneens in de vorm van Boekhoudkundig Kapitaal ontwikkelt. De waarde die toegekend wordt aan de Mens heeft, evenals de waarden van Gemeenten en Bedrijven een reële waarde als actief economisch VERMOGEN, sinds het in gebruik nemen van Mainframe Computers.

Het was de B.O.M. -groep, de Bezittende Klasse, die het zich permitteerde om de Burgerbevolking, die niet bij de B.O.M. -groep was aangesloten, geheel en al van het betalingsverkeer af te sluiten. Meer dan 10 miljoen burgers, werden alleen al in Nederland geheel en al onrechtmatig van hun bezittingen ontdaan.

Een ander element van economisch, lichamelijk en geestelijk aanzienlijk belang, is de zorg die moet worden besteed aan de medemens. Binnen de CMN ontwikkelt zich volkomen kosteloos, dankzij de, sinds het op de markt brengen van totaal verwaarloosde eigenschappen van Mainframe Computers, voor de zorg behoevende Partners, dezelfde VERMOGENS ONTWIKKELING, zoals hierboven reeds werd verduidelijkt. De Zorgverlener verleent geen belastende zorg, maar vermeerdert door zijn of haar ZORG, het lichamelijke VERMOGEN van de zorg behoevende.

Daardoor wordt de Economische waarde van de zorg behoevende gewoon kosteloos vermeerderd. Die vermeerdering wordt eveneens op de CMN rekening van de Zorgverlener/ster bijgeschreven.

Het is verbluffend om ons te realiseren en vervolgens af te vragen, waarom we gedurende duizenden jaren nimmer tot deze uiterst simpele economische waarheid kwamen en in de Westerse Wereld nimmer eerder begonnen deze boekhoudkundig te ontwikkelen, ondanks het feit dat Boekhoudkundig Kapitaal reeds meer dan 13 eeuwen in de Westerse Wereld gewoon als Geld wordt beschouwd.

Hopelijk hebt u begrepen, dat het in het belang van uw Gemeente, uw bedrijf, of U als burger is, om u met behulp van dit Internet document, dus de voor u beschikbare tekst, de plaatselijke bevolking afdoende te informeren. We zijn ons bewust van het feit dat er nog enige aanvullingen noodzakelijk zijn om u vertrouwd te maken met de economische werkelijkheid, die voor u op tafel ligt.

U hebt nu ontdekt, wat er sinds de in gebruik name van Mainframe Computers economisch mogelijk geworden is. Wanneer gaat men in uw Gemeente beginnen deze wetenschap ten gunste van de Gemeentelijke Bevolking in te zetten? Hieronder staat het telefoonnummer aangegeven waarnaar u gewoon kunt bellen. Lijkt u dat niet nuttig? De waarheid ligt 50 jaar te laat op tafel.

Hoogachtend,

H.H. Bor alias Hank Monrobey – Economics – Elizabeth Breur – Society & Economics

© Copyrights 2017 Hank Monrobey & Liesbeth Breur

Telefoon: 06-12959304