click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
De werking van de CMN

De werking van de CMN

Door de Nationale Overheid werd op 1 september 1969 de eerste Mainframe Computer in gebruik genomen, voor het incasseren van de ‘Belasting op de Toegevoegde Waarde’. Iedere burger werd verplicht om een bankrekening te openen, daarop al zijn baargeld te storten, om eventuele belastingen elektronisch te kunnen afdragen. In 1988 waren alle leden van de B.O.M.-groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals van een Mainframe Computer voorzien en was ieder lid van de B.O.M.-groep in staat om boekhoudkundig GIRAAL te betalen.

Honderden Gemeenten vonden het in het geheel niet van belang om op ook maar één van onze brieven te reageren. Een beperkt aantal Gemeenten vond het noodzakelijk om ons duidelijk te maken dat ze op geen enkele wijze in onze diensten geïnteresseerd waren. Men kan ons echter niet verhinderen om met behulp van lokale Citizens-Multi-National Partners een netwerk op te bouwen, dat de niet-geregistreerde LOONTREKKER in staat stelt om op dezelfde wijze als uw Gemeente, de leden van de B.O.M.-groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals, onbeperkt aan de economie te kunnen deelnemen. Tachtig procent van de bevolking, dus de gewone Burgers en de Kleine en Middelgrote Ondernemers, werden door geen enkele Westerse Overheid in staat gesteld om sinds de ingebruikname van computers, aan de economie te kunnen deelnemen. Door reeds eeuwen, of beter gezegd reeds eeuwig, niet in staat te zijn geweest om als ECONOMISCHE PARTNER eveneens onbeperkt deel te nemen aan de Lokale economie, ontstond sinds de ingebruikname van de Mainframe Computers de totale economische ontwrichting. Geen enkele Gemeente deed iets om te zorgen dat de 75% van de bevolking economisch werd beschermd.

Merkwaardigerwijze is helaas de gehele Westerse economische Wereld historisch schrikbarend slecht geïnformeerd om te kunnen begrijpen, dat de economische ontwrichting die de Westerse Wereld teistert, economisch totaal onnodig was en is. Door het bankwezen wordt verondersteld dat de huizen van burgers en gebouwen van bedrijven met GELD worden gefinancierd. Wat men zich helaas niet realiseert is, dat de vorm van betaling, die sinds de 7de eeuw van onze jaartelling in acht werd genomen, pas in de 7e eeuw ontstond. Er bestond in de 7de eeuw van onze jaartelling slechts een zeer primitief betaalmiddel, waarschijnlijk in de vorm van gouden en zilveren muntjes die uitsluitend werden gebruikt door de bezittende klasse. Met name ontdekte geen enkele Gemeente dat maar liefst 75% van de Bevolking door het Bankwezen economisch volkomen werd afgesloten van enig inkomen en vervolgens economisch op een verbijsterende wijze gedurende reeds meer dan een halve eeuw economisch werd vermoord.

Het was een Amerikaanse Bankier, een van de eerste kopers van een Mainframe Computer, die ten eerste als lid van de B.O.M.-groep niet inzag dat door hem de verkeerde Arabische Kapitaal Software en niet de Europese Geld Software op zijn Mainframe Computer werd geïnstalleerd.

Het lijkt ons daarom nuttig aan u als mogelijke informant van een Gemeente KOSTELOOS en ZEER WINSTGEVEND voor uw WERKGEVER de Gemeente, duidelijk te maken, dat de B.O.M.-groep, dus de Banken, de Overheden, waartoe ook de Gemeente behoort waarvoor u werkt, en de Multinationals, die over Mainframe Computers beschikken, helaas domweg bezig is om het menselijke bestaan van de productiecapaciteit, die binnen de Westerse Samenleving door werknemers, de loontrekkers, wordt gevormd, economisch werkeloos te maken en TOTAAL ONNODIG economisch te VERNIETIGEN, omdat niet wordt ingezien, dat in de Westerse Wereld reeds sinds de 7de eeuw van onze jaartelling, de toenmalige ARBEIDER, de huidige LOONTREKKER niet als ECONOMISCHE PARTNER’ werd geregistreerd, niet als economisch belangrijk werd erkend en niet als economisch ONMISBAAR herkenbaar is.

Die economische vernietiging is het gevolg van het feit, dat al meer dan 13 eeuwen de arbeider, zijnde 75% van de bevolking, bij het uiteindelijke invoeren van de automatisering, dus bij het plaatsen van de Mainframe Computer, niet als ECONOMISCHE PARTNER’ wordt herkend, OMDAT HIJ OF ZIJ NIMMER ALS ZODANIG WERD GEREGISTREERD. Ook u werd als werknemer, in het geheel niet als economisch van belang zijnde, geregistreerd. De registratie van ‘ECONOMISCHE PARTNERS’ begon in de 7de eeuw van onze jaartelling, toen een inwoner van Napels in Italië voedsel leverde aan een Arabisch schip en voor de levering met ARABISCH BOEKHOUDKUNDIG KAPITAAL werd betaald, en dit KAPITAAL als GELD beschouwde. Al 13 eeuwen lang wordt ARABISCH BOEKHOUDKUNDIG KAPITAAL in de Westerse Wereld volkomen logisch als GELD beschouwd. De voedselfabrikant beschouwde het als Betaalmiddel dat als GELD de Westerse Wereld binnenging.

Op 22 juli 2016 werd door de CMN het onmiskenbare bewijs GELEVERD, dat de 75% van de bevolking, gedurende meer dan 13 eeuwen niet als ECONOMISCHE PARTNER’ werd geregistreerd en dientengevolge, sinds de ingebruikname van de Mainframe Computers WEDEROM niet als ‘ECONOMISCHE PARTNER’ werd aangemerkt.

GELD, uitsluitend bestaande uit gouden en zilveren munten was in de 7e eeuw uitsluitend in omloop binnen de bezittende klasse. Lonen werken uitsluitend uitbetaald per dag in centen. Het dagelijks loon uitbetalen in klein geld bleef zelfs gedurende 12 eeuwen bestaan tot aan het begin van de 19de eeuw toen men heel voorzichtig WEEKLOON begon in te voeren. De economische positie van de loontrekkers/werknemers was op zijn zachts gezegd, zelfs tot aan de 19e eeuw barbaars te noemen.

Tot aan het moment van ingebruikname van de Mainframe Computer, bestond 75% van de bevolking gewoon uit loontrekkers of kleine ondernemers, en soms ook belangrijkere bedrijven die economisch in het geheel niet werden geregistreerd. Men werd economisch uitsluitend geregistreerd indien men tot de Bezittende Klasse behoorde, die sinds de 7de eeuw leerde hoe men boekhoudkundig op zijn Arabisch kon gaan werken en daardoor in staat was om eveneens op de Arabische wijze VERMOGEN te gaan scheppen, dat Boekhoudkundig Kapitaal vormt.

De economische grondslag, die uiteindelijk meer dan duizend jaar later tot de ontwrichting van de economie in de 20e eeuw leidde, ontstond door het reeds eerder genoemde Arabische schip, dat in de 7e eeuw van onze jaartelling door een storm uit de Middellandse zee in de richting van Napels in Italië werd geblazen en in staat was geweest om veilig in de haven van Napels af te meren. Voor het voeden van de roeiers aan boord van dat schip diende voedsel te worden ingekocht. De kapitein van het schip was echter uitsluitend in staat om de levering met ARABISCH BOEKDHOUDKUNDIG KAPITAAL aan een lokale leverancier te betalen.

De verkoper van de voeding voor de bemanning, werd dus puur boekhoudkundig betaald en de verkoper leerde van de kapitein van het schip dat in de Arabische wereld KAPITAAL als betaalmiddel werd geschapen door het scheppen van PRODUCTEN door de mens. Dus de schepper en LEVERANCIER van voedsel begon naar zijn mening GELD, genaamd KAPITAAL, te scheppen door het vervaardigen van voedsel. Kapitaal wordt dus al meer dan 12 eeuwen in de Westerse wereld als Boekhoudkundig betaalmiddel = GELD gebruikt.

Echter de rekeninghouders die dus gebruik begonnen te maken van BOEKHOUDKUNDIG KAPITAAL beschikten uitsluitend over een lijst van VERMOGENDE REKENINGHOUDERS waarop geen enkele kleine ondernemer of burger werd geregistreerd.

Bij het in gebruik nemen van de Mainframe Computer werd dus geen enkele naam van een burger of kleine ondernemer op de Mainframe Computer geladen. Niemand in de Westerse Wereld, die zich realiseerde dat het verplicht openen van een Bankrekening door 100% van de bevolking, op geen enkele wijze HANDELSVERKEER mogelijk maakte. Vanwege het kunnen realiseren van inkomen voor de overige 75% van de bevolking, werd een volkomen op een computer gebaseerde administratie noodzakelijk:

Die het mogelijk maakt, dat iedere economische partner in de samenleving een rekening

opent op het centrale basisrekeningsysteem dat door het in gebruik nemen van de eerste

Mainframe Computers was ontstaan.

Er werd echter voor geen enkele burger, kleinere of grotere ondernemer een rekening op de Centrale Mainframe Computer geopend waardoor er op geen enkele wijze door een ondernemer of burger aan het handelsverkeer kon worden deelgenomen om een inkomen uit dit verkeer te kunnen ontwikkelen. Er bestond geen enkele reden voor het bankwezen om aan de bankrekeninghouders ook maar een cent uit te betalen. Geen enkele rekeninghouder was in staat om inkomen te verwerven zonder deelname aan het handelsverkeer. Alleen kleine bedrijven die over een website beschikten konden enig inkomen verwerven. En zo ontstond de Economische Ontwrichting.

Als oprichter van de CMN maakte ondergetekende Hendrik H. Bor, als auteur alias Hank Monrobey, tussen 1985 en 1989 in de Verenigde Staten een studie van de ontwikkeling van de Westerse Economie. Die studie resulteerde in 1989 in een boek van 390 pagina’s en 200 grafieken, getiteld: “The Monrobey Report, An Economic Detective Story, solving the Mysteries of Inflation and Recessions”. Op 19 april 1989 verzocht ik, woonachtig zijnde in de United States, aan Hare Majesteit Koningin Beatrix, dit boek aan het Kabinet te overhandigen. Het boek werk daarna pas op 22 augustus 1989 opgenomen in de CATALOGUS van ‘The Library of Congress’ in Washington D.C. onder Cardnumber 89-174366. Het boek werd vervolgens op verzoek van Hare Majesteit de Koningin beoordeeld door de Directeur van het Geldwezen Mr. L.C.A.F.J. de Leur. Deze recensent gaf duidelijk te kennen dat hij het volkomen oneens was met mijn mening dat de Nederlandse Economie werd geteisterd door een enorm tekort aan BETAALMIDDEL in circulatie, hetgeen een uitzonderlijk stagnerende productie en een snel stijgende werkeloosheid had doen ontstaan. Mr. De Leur was overtuigd van het feit dat economisch het tegenovergestelde had plaatsgevonden. Mr. De Leur deelde zijn bevindingen mede in een aan mij gerichte brief op 12 juli 1989, waarvan een kopie is bijgesloten. De brief van de directeur van het Geldwezen werd vanzelfsprekend door de overheid als volkomen juist geaccepteerd en ondergetekende werd dientengevolge economisch gedurende 29 jaar koud gesteld door onmiddellijk elke brief van mijn hand niet aan de geadresseerde te overhandigen maar ZONDERMEER AF TE LEGGEN VOLGENS DE REGELS VAN DE OMBUDSMAN.

Op 22 juli 2016 werd door mij vastgesteld dat de economische conclusie van de directeur van het Geldwezen, Mr. De Leur, uitsluitend betrekking had op de economie van de B.O.M.-groep, dus op slechts 25% van de bevolking. Bij het laden van de Mainframe Computer werd uitsluitend het Nationale inkomen van de B.O.M.-groep en NIET het Nationale Inkomen van de Gehele Bevolking in acht genomen. Door de directeur van het Geldwezen werd vastgesteld dat het totale Nationale Inkomen tot stand kwam met 49,7% aan liquiditeit, terwijl in mijn bovengenoemde studie slechts 2% liquiditeit werd vastgesteld die de economie volkomen ruïneerde.

Het netto nationale inkomen van 80% van de bevolking werd NOG NOOIT waargenomen omdat de loontrekker, de arbeider, nooit als ‘ECONOMISCHE PARTNER’ werd geregistreerd.

Het besluit dat door de overheid, sinds het in gebruik nemen van Mainframe Computers werd genomen om de totale economische bevolking administratief boekhoudkundig met behulp van de Mainframe

Computers te gaan registreren was niet uitvoerbaar. Sinds de 7e eeuw van onze jaartelling werd geen enkele arbeider ooit economisch geregistreerd. Uitsluitend de leden van de economisch bezittende klasse werden boekhoudkundig geregistreerd.

In de 7e eeuw werd door de fabrikant van voedsel, die zich door een Arabische scheepskapitein met TOEN 1300 jaar oud Arabisch boekhoudkundig kapitaal liet betalen, besloten om de GELDSCHEPPING die toen in de Westerse Wereld nog niet bestond, eveneens op dezelfde BOEKHOUDKUNDIGE WIJZE voort te zetten zoals hij dat van de Arabische kapitein had geleerd. Dat betekende dat hij zijn voedselschepping als VERMOGEN in de vorm van KAPITAAL begon te registreren en het KAPITAAL aan zijn eigen GELDVERMOGEN toe te voegen. Zo ontstond 1300 jaar geleden de KAPITAALSCHEPPING die als GELDSCHEPPING werd geïnterpreteerd. Er ontstonden 1300 jaar geleden twee betalingsvormen:

 1. Boekhoudkundig administratief op zijn Arabisch geschapen KAPITAAL dat eigendom was van de bezittende Klasse en als GELD werd beschouwd. De scheppers en gebruikers werden boekhoudkundig geregistreerd en begonnen puur boekhoudkundig met elkaar samen te werken. Daartoe werden in de Westerse Wereld gedurende 1200 jaar speciale administratiekantoren geopend.
 2. Baargeld in de vorm van muntjes, dat aan de loontrekkers, de arbeiders, werd uitbetaald. Deze arbeiders werden per dag aangesteld en per dag uitbetaald met behulp van aanvankelijk munten en sinds de Middeleeuwen met behulp van papiergeld en munten. Sinds 1989 worden de lonen eveneens met Boekhoudkundig Kapitaal overgemaakt via de bankrekeningen.

Door de overheid, dus de B.O.M.-groep werd verzuimd om voor de 75% van de bevolking speciale rekeningen voor de burgers te openen om hen in staat te stellen om evenals de Banken, de Overheden en de Multinationals aan het handelsverkeer te kunnen deelnemen.

Hier blijkt dat geen enkele Westerse Overheid zich realiseert, dat om de burgers in staat te stellen om onderling zaken te kunnen doen, men op een centraal door de overheid gevormd rekeningsysteem dient te zijn aangesloten om niet alleen binnenlands zaken te kunnen doen, maar ook internationaal zaken te kunnen doen. De rekeningen die daartoe dienen te worden geopend, moeten niet alleen internationaal herkenbaar zijn, maar dienen ook een scheppingsdatum te bevatten om tijdloos gebruikt te kunnen worden. Daartoe dient elk rekeningnummer dus uit 5 verschillende administratieve elementen te bestaan.

Door de Citizens-Multi-National werd het volgende, door copyrights beschermd, rekeningsysteem geïnstalleerd omdat de B.O.M.-groep, dus de Overheid dat verzuimde:

 1. Het land/staat van registratie = 3 cijfers.
 2. De datum van uitgifte om voor eeuwig voldoende rekeningen in omloop te kunnen brengen = 6 cijfers.
 3. Herkenbaar maken van het karakter van de gebruiker van een rekening = 1 cijfer in de 10e positie.
  1. Nummers = van 1 tot 6 beschikbaar voor type consumentenrekening
  2. Nummer bankrekening = 7
  3. Nummer overheidsrekening = 9
  4. Belastingrekening van de overheid = 8
 4. Het volgnummer van de rekeninghouder dat ontstaat op de ingevoerde datum in het aangegeven land of staat = 3 cijfers.
 5. Sluitnummers = 2 aan het eind van het rekeningnummer.

Er is buiten de CMN geen enkel land of staat in de wereld die zowel de software als de structuur ontwikkelde om onbeperkt internationaal elektronisch EEUWIGE rekeningnummers te kunnen aanmaken.

Door het feit dat het karakter van het rekeningnummer reeds 3000 jaar geleden werd bepaald door het in gebruik nemen van het tientallige stelsel in de Arabische wereld, dient er na 3000 jaar bewezen kwaliteit geen tweede boekhoudkundige structuur te worden aangemaakt en geen ander rekeningsysteem te worden ontwikkeld.

Door de CMN wordt, overeenkomstig de beslissing genomen in de 7e eeuw door de voedselleverancier, gebruikgemaakt van het Arabische Boekhoudsysteem. Het scheppen van KAPITAAL geschiedt door volkomen natuurlijk VERMOGEN, dus een product te scheppen zoals: voedsel, een bouwwerk, een voertuig, kleding, land, een kop en schotel, een schilderij, een document enz.

De Arabische wijze van werken, doet door de factor ARBEID automatisch een KAPITAALWAARDE ontstaan. Dientengevolge is het heffen van belasting door het creëren van vermogen om iets te financieren in het geheel niet noodzakelijk. Echter schepping van VERMOGEN dient waargenomen en geregistreerd te worden. Voor het op de juiste wijze kunnen werken met KAPITAAL vraagt slechts een korte opleiding.

Hoe vreemd het voor u ook mag klinken, door de Banken werden inderdaad huizen gefinancierd. Maar de Banken waren niet in staat om het eigendomsrecht van het huis met behulp van de computer over te dragen aan een rekeninghouder van de bank. De klant van de Bank was door het feit dat de B.O.M.-groep verzuimde om aan de burgers en kleine ondernemers en bedrijven binnen de 75% tot ECONOMISCHE PARTNER’ te verheffen en aan te sluiten op het handelsverkeer, niet in staat om het Bankwezen met Boekhoudkundig Kapitaal af te betalen, sinds dat reeds 1300 jaar als GELD wordt beschouwd. Alle GELDSCHULDEN kunnen door CMN-partners met boekhoudkundig kapitaal worden afgedaan via het door de CMN in omloop gebrachte centrale rekeningsysteem, hetgeen door de B.O.M.-groep verzuimd werd.

© Copyrights 2016 Hank Monrobey & Liesbeth Breur