click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
EINDE VERHAAL

EINDE VERHAAL

De  grootste, onnodige, totaal kunstmatige en zelfs volkomen zichtbare economische ontwrichting in de historie van de westerse mens, veroorzaakt door de onvoorstelbare onachtzaamheid van de Westerse Overheden en het Bankwezen.

U wordt dringend verzocht dit CMN-Nieuwsblad van 2 Januari 2016 in uw eigen belang zo breed mogelijk via alle mogelijke kanalen te verspreiden.

Het is in uw eigen economische levensbelang. De via het Financiële Dagblad en verder hoofdzakelijk via de televisie aangekondigde liquidatie en het eventuele verdwijnen uit de samenleving van Vroom en Dreesman, de DA Drogisterijen en de Macintosh Retail Groep, die alle drie sinds de week vóór 25-12-2015 niet meer in staat waren om de rekeningen van hun leveranciers te betalen is, hoe ongelooflijk het ook mag klinken, het zelfs meest simpele maar uiterst ontstellende gevolg van het nu ruim zestig jaar geleden domweg, totaal onvoorbereid in gebruik gaan nemen van de eerste Mainframe Computers, die door de Amerikaanse industrie werden afgeleverd.

De computers vormden de enige economische oorzaak. U leest in dit nieuwsblad hoe deze meest dodelijke economische ontwrichting daardoor zomaar totaal onopgemerkt kon plaatsvinden en 4/5de deel van de totale Westerse economie kunstmatig, totaal onnodig, geheel en al van geld werd ontdaan. Daarna begonnen het Bankwezen en de Overheden dus de 20% van de bevolking domweg, de resterende 80% van hun koophuizen te ontdoen. Men liet kunstmatig al het geld, dat noodzakelijk was om de koopwoningen af te kunnen betalen, verdwijnen. Bijna al het geld dat in omloop was, werd door deze merkwaardige economische blindheid van 20% van de bevolking, kunstmatig aan de circulatie onttrokken.

Alleen 20% van de bevolking werd daar dus wijzer van. De overige 80% van de bevolking was als gevolg daarvan, gedurende meer dan een halve eeuw, tot op de dag van vandaag, steeds minder in staat om zich, wegens een kunstmatig steeds nijpender wordend tekort aan geld in circulatie, van dezelfde winstgevende mogelijkheden te voorzien als de 20% van de bevolking. Hierdoor werd 80% van de bevolking daadwerkelijk TOTAAL ONNODIG en bovendien TOTAAL ONRECHTMATIG, al 50 jaar langzaam maar zeker, economisch afgeslacht, door de kunstmatig steeds rijker wordende 20% van de bevolking. Dat gaat onverminderd voort, dan tenzij u als lezer en ik als schrijver en rapporteur van deze volkomen kunstmatig ontwikkelde economische uitschakeling, voor goed een einde gaan maken aan dit voor 80% van de bevolking onvoorstelbaar schadelijke gedrag van de 20% van de bevolking, of wel de economisch heersende B.O.M.-Groep: de Banken, de Overheden en de Multinationals.

Tachtig % van de bevolking is niet meer in staat om zijn brood te verdienen, sinds uitsluitend 20% van de bevolking het alleenrecht heeft verworven om van Mainframe Computers gebruik te kunnen maken en daarmede in staat werd gesteld om de 80% van de economie volledig economisch lam te leggen. Het gebruik van Mainframe Computers verlaagde drastisch de kosten van 20% van de economie en NIET de kosten van de 80%. Bovendien schakelde de 20% van de economie de geldstroom naar de 80%, bizar genoeg gewoon volkomen uit, door een veronderstelde winst op te gaan strijken, die in het geheel niet bestaat, maar eenvoudigweg resulteerde in een tekort aan geld voor de 80%. Deze winst vormde oorspronkelijke het inkomen van de 80%, dat geheel door de eigenaren van de Mainframe Computers, dus de 20%, uit de circulatie werd genomen en kunstmatig als winst werd opgestreken. Een deel van deze miljarden niet bestaande winst wordt jaarlijks bovendien als BONUS uitgekeerd aan betweterige, economisch totaal blinde, bankiers.

Dagelijks worden ±70 consumenten en MKB-bedrijven in Nederland totaal onnodig gefailleerd en verkocht. U leest in detail hoe dat probleem onmiddellijk kan worden opgelost.

Een bankmanager in de VS,  die ongeveer een halve eeuw geleden de koper werd van één van de eerste Mainframe Computers, diende een keuze te maken met betrekking tot het Computer Programma, dat op zijn aangekochte Mainframe Computer geïnstalleerd diende te worden. 

Een computer die een flinke zaal nodig had, om zijn grandioze super snelle werk te kunnen doen. Hij koos helaas domweg het programma dat het woord “KAPITAAL” bevatte omdat hij ten onrechte geloofde dat zijn keuze, een GELDprogramma op zijn nieuwe computer zou plaatsen. In werkelijkheid werd op de computer van de Bankmanager het basisprogramma voor de Arabische Boekhouding geplaatst. Dat gebeurde omdat in de Computerwereld, het begrip KAPITAAL niets gemeen heeft met GELD.

Het woord KAPITAAL ontstond in Arabië reeds 3000 jaar geleden om het oorspronkelijke eerste betaalmiddel: “Boekhoudkundig Kapitaal” aan te duiden. Hierdoor begon de betreffende Mainframe Computer uitsluitend met Boekhoudkundig Kapitaal te werken en niet met geld. Het was toen nog niet doorgedrongen tot de manager noch één van zijn bankiers, die met de computer moesten gaan werken, dat het massale apparaat slechts één taak kon vervullen n.l. werken met Boekhoudkundig Kapitaal, dan tenzij men duidelijk aangaf dat er met het geldprogramma gewerkt moest worden. De bouwers van de Mainframe Computers hadden n.l. slechts één doel voor ogen:

“Het bouwen van een supersnelle elektronische boekhoudautomaat, die de noodzakelijkheid om GELD te lenen geheel overbodig maakt.”

Vele mensen hebben, hoe vreemd het ook mag klinken, geen idee wat “Boekhouden” nu eigenlijk precies is. Boekhouden is een economische activiteit, die ook 3.000 jaar geleden noodzakelijk werd, om de Financieel Economische Activiteiten ordelijk vast te leggen, dus te administreren. Door het sinds het ontstaan van de computer mogelijk te maken, om deze administratie met de snelheid van het licht te kunnen laten werken en zo nodig kopieën naar bedrijven/gebieden aan de andere zijde van de wereld te kunnen sturen, worden enorme kostenbesparingen, met name op het gebied van de factor arbeid gerealiseerd. Daardoor kon de gehele B.O.M.-Groep-wereld uiteindelijk het werknemersbestand probleemloos met vele tienduizenden werknemers gaan reduceren.

Ondergetekende Hank Monrobey, (89 jaar) was de eerste West Europeaan, die reeds meer dan 50 jaar geleden in 1963 de eerste “Computer Programming School” in Rotterdam oprichtte en reeds in 1965 een grote Russische Mainframe Computer de “Minsk2″ op de ‘s-Gravendijkwal in Rotterdam, volledig in eigendom installeerde en dus sindsdien over unieke Mainframe ervaring beschikt.

De grootste en grofste economische leugen, die nog steeds  wordt gepresenteerd door het Bankwezen en de Centrale Overheid is het simpele feit, dat door een Computer GELD in omloop kan worden gebracht.

Er werd nog nooit, door ook maar één computer, ook maar voor één cent geld in omloop gebracht. De Arabische Wereld bewijst dan ook reeds meer dan 3.000 jaar, dat het gebruik van geld absoluut niet noodzakelijk is. Niet alleen dat. De Arabieren bewijzen bovendien al meer dan 3.000 jaar, dat geen enkel mens, geen enkel volk, reeds honderden jaren vóór het ontstaan van het eerste gouden muntje, de behoefte had aan geld en dat men volkomen GELDLOOS, dus absoluut zonder het gebruik van geld, probleemloos en onbezorgd economisch kan leven en werken. De Arabieren scheppen zelf al meer dan 3.000 jaar het totaal geldloze boekhoudkundige “Kapitaal”, dat dus, zoals reeds eerder werd aangegeven, in het geheel niets met geld gemeen heeft en volkomen kosteloos volautomatisch door elke computer wordt geschapen. Het enige dat een computer mogelijk maakt, is het boekhoudkundig bijhouden van in de computer opgeborgen rekeningen, die o.a. aangeven hoeveel betaalmiddel er beschikbaar is. Geen enkele computer, noch Mainframe noch PC, kan ook maar één cent geld scheppen. Het is dus zo helder als glas, dat geen enkele Bank en geen enkele Overheid met behulp van een computer geld kan scheppen en aan niemand, wie dan ook, geld kan uitlenen en uitbetalen.

Van het moment, dat door de genoemde B.O.M.-Groep, de eerste computer in gebruik werd genomen, werd uitsluitend Boekhoudkundig “Kapitaal” in omloop gebracht en zeer beslist geen geld. Bovendien werd er in het geheel geen “Kapitaal” in omloop gebracht om de 80% van de bevolking in staat te stellen om het inkomen te realiseren, dat noodzakelijk was om de zogenaamde geldschuld aan het bankwezen af te kunnen betalen.

Van het moment af, dat door de B.O.M.-Groep, de eerste computer in gebruik werd genomen, werd uitsluitend Boekhoudkundig “Kapitaal” in omloop gebracht en zeer beslist geen geld. Daar het aantal Mainframe Computers sinds 1960 steeds meer toenam, werd er steeds minder geld, op de oorspronkelijke handmatige wijze in omloop gebracht. Iedere gebruiker van een Mainframe Computer is echter in staat om op de computer een boekhoudkundig programma te plaatsen, dat administratief een geldrekening bijhoudt en van die geldrekening boekhoudkundige kopieën kan maken en overdragen aan andere boekhoudkundige geldrekeningen. Dit betreft echter boekhoudkundige KAPITAALrekeningen, die absoluut geen echt geld bevatten.

Door de Citizens-Multi-National wordt de volgende elektronische waarheid dan ook al sinds 1981 luid en duidelijk verkondigd:

Deze economische crisis werd door de B.O.M.-Groep, de Banken, de Overheden en de Multinationals verwekt. De crisis werd door deze 20% van de bevolking, domweg gebruikt, om zichzelf met behulp van de aangeschafte Mainframe Computers volkomen kunstmatig te gaan verrijken. Dit geschiedde echter, volkomen ten laste van de overige 80%, van de bevolking, die totaal niet over het vermogen beschikte om eveneens Mainframe Computers te kunnen aanschaffen. De 80% van de bevolking beschikte, door in het geheel geen gebruik te kunnen maken van Mainframe Computers, in het geheel niet meer over de mogelijkheid om met B.O.M.-Groep-Multinationals te kunnen concurreren.

In 1981, dus 35 jaar geleden, kwam de CMN reeds tot de conclusie, dat het absoluut noodzakelijk werd om ook de 80% van de bevolking in staat te stellen om op dezelfde wijze als de 20%, gebruik te kunnen gaan maken van Mainframe Computers. De CMN ontstond om die mogelijkheid te scheppen en ontwikkelde de daartoe geheel en al noodzakelijke organisatie en software. Het Bankwezen en de Overheden waren door het in gebruik nemen van computers, totaal uitgeleverd aan het gebruik van boekhoudkundig kapitaal dat geschapen werd door de Mainframe Computer. Echter men veronderstelde dat de computer van een geldrekening gebruik maakte en handelde dienovereenkomstig, hetgeen echter door de reeds eerder vermelde verkeerde programma keuze, totaal onmogelijk was.  

De eerste bankmanager, die de onjuiste beslissing nam en de verkeerde  boekhoudkundige software, in plaats van geldsoftware, op zijn computer plaatste, had geen idee, waar hij mee bezig was. Dat leidde geheel onnodig, tot de bestaande unieke, totaal kunstmatige economische ontwrichting in de gehele Westerse Wereld. Zijn bankiers ontdekten merkwaardigerwijze n.l. dat enige tijd na het afsluiten van hypothecaire leningen, de bedragen die door hen werden uitgeleend, gewoon aanzienlijk begonnen te groeien, zodra opdracht werd gegeven om het uitgeleende bedrag van de beschikbare geldvoorraad af te schrijven.

De onjuiste Software schreef het uitgeleende bedrag gedurende meer dan een halve eeuw BIJ en niet AF.

Nog sterker, de betreffende bankmanager vond het feit dat een computer zomaar de bedragen, die in het geheugen werden opgeslagen, in het wilde weg begon te vergroten, zo imponerend, dat hij het noodzakelijk vond om deze programmatische waardevermeerdering in een computer, als WINST voor de Bank te gaan beschouwen en bovendien aan de zogenaamde briljante ontdekkers van deze zogenaamde winst, een aanzienlijke BONUS te gaan uitbetalen. Hij vond het zelfs noodzakelijk, deze (puur totaal kunstmatige interne bedragsvergroting in een computer) als een hoogst intelligente prestatie van zijn bankiers te beschouwen. Hij was zo overtuigd van het juiste van zijn beslissing, dat hij besloot om de ontdekking van zijn Bank, in 1989 via de Radio wereldkundig te gaan maken.

Hank Monrobey had als schrijver van deze Nieuwsbrief het geluk, dat hij op het juiste moment in de VS bij de Radio aanwezig was, om het merkwaardige verhaal van de Manager aan te horen.

Het economische effect van deze radio-uitzending was ongeëvenaard:

  1. Alle banken besloten om het voorbeeld van de met de computer winstmakende bankier te volgen en dezelfde onjuiste software aan te schaffen om van dezelfde winst te gaan genieten.
  2. Vervolgens begonnen praktisch alle Westerse mogendheden, het winstverhaal van de Mainframe Computer te beschermen. Verschillende landen begonnen deze totaal ongeoorloofde en zelfs economisch onmogelijke winstmakerij van 35 jaar geleden wettelijk vast te leggen.
  3. De Nederlandse overheid volgde blind, ondanks het feit dat de Premiers met de regelmaat van de klok door de CMN werden geïnformeerd, omtrent de oorzaak van de ontwrichting. Premier Rutte liet zelfs door een hoofdambtenaar meerdere malen bevestigen, dat hij kennis had genomen van de informatie en deze ter kennisname en NIET MEER DAN DAT had aangenomen. De toon van zijn brieven was duidelijk volstrekt minachtend.
  4. Sommige Premiers vonden me kennelijk een echte “lieverd” en verzochten me heel vriendelijk te stoppen met het schrijven van brieven. Feit is dat elke Nederlandse politicus bewijsbaar economisch, gedurende meer dan een halve eeuw, economisch totaal heeft gefaald.
  5. De CMN is de enige organisatie, die softwarematig volkomen is ingericht om de economische juiste gang van zaken op zo kort mogelijke termijn weer volledig te kunnen gaan herstellen.
  6. Voor dat herstel is een ruime mate van aanvullend personeel bij de CMN noodzakelijk.
  7. Bovendien helpt de CMN, elke beroepsmatig geschoolde CMN-Partner aan werk en worden, de niet beroepsmatig geschoolde partners gereed gemaakt, om eveneens voor 100% doelmatig aan het werk te kunnen gaan.
  8. Werkeloosheid is het absolute gevolg van het tegen betaling van RENTE lenen van GELD, dat in Nederland sinds het in gebruik nemen van Mainframe Computers werd afgelost met Boekhoudkundig Kapitaal, waarover eveneens rente werd berekend.

Door mij, Hank Monrobey, werd en worden de Overheden en het Bankwezen, reeds vele jaren geïnformeerd omtrent het werkelijk simpele feit, dat er sinds het in gebruik nemen van Computers absoluut geen stuiver geld meer in omloop kon worden gebracht en ook inderdaad nimmer in omloop werd gebracht. De absolute absurditeit van Overheid en Bankwezen om aan de bevolking wijs te maken dat er geld in omloop werd gebracht en dat er met dat – niet bestaand – geld werd gefinancierd, is kenmerkend voor de volledige misleiding door de B.O.M.-Groep.

Reeds in 1981, 35 jaar geleden, werd door Hank Monrobey besloten om deskundigen te verzoeken voor de CMN alle benodigde software te gaan ontwikkelen en te blijven ontwikkelen, om iedere consument en ieder MKB-Bedrijf, dat een “Kapitaalrekening” bij de CMN opende, kosteloos gebruik te laten maken van deze zeer speciale software, die iedereen in staat stelt om probleemloos onmiddellijk gebruik te gaan maken van het door het Bankwezen en de Centrale Overheden, meer dan een halve eeuw geleden in gebruik genomen Boekhoudkundige Kapitaal.

Inmiddels werd door de CMN ten behoeve van de Overheid en het Bankwezen ruim Kk 18.000.000 aan Boekhoudkundig Kapitaal gefinancierd, waarvoor CMN-Kapitaalrekeningen werden geopend. Dit volkomen door vastgoed en andere zekerheden gedekte Kapitaal is volkomen gelijkwaardig aan €€ 18.000.000.

Door de CMN worden leveranciers en fabrikanten aangesproken om onmiddellijk over te schakelen op het gebruikmaken van Boekhoudkundig Kapitaal, dat door de Banken en de Overheden reeds sinds de aanschaf van Mainframe Computers in omloop wordt gebracht.

Al het aanwezige zogenaamde Geld op de Bankrekeningen, werd inmiddels, reeds gedurende meer dan een halve eeuw, door de Overheid en het Bankwezen vervangen door Boekhoudkundig Kapitaal.

Door u probleemloos aan te sluiten op de CMN en eveneens gebruik te gaan maken van “Boekhoudkundig Kapitaal” als betaalmiddel, kunt u als particulier, of als ondernemer probleemloos economisch gaan overleven en de Economische Ontwrichting openbreken. 

U dient voor het openen van een CMN-Rekening een bescheiden bedrag aan Euro op uw Kapitaal rekening te storten, dat automatisch in Boekhoudkundig Kapitaal wordt omgezet, gelijk aan wat door de Overheden en de Banken, reeds gedurende meer dan 50 jaar in omloop wordt gebracht, zonder zich te realiseren wat ze gedurende die halve eeuw economisch veroorzaakten.

Al het ongeveer 50 jaar geleden aanwezige geld, werd volkomen automatisch omgezet in Boekhoudkundig Kapitaal, dat reeds meer dan 3.000 jaar in Arabië economisch probleemloos zonder economische storingen werkt. Wij kunnen dus elke schuld op precies dezelfde wijze aflossen zoals ze door B.O.M.-Groep-leden, zogenaamd werden gefinancierd. De CMN is dan ook volledig gerechtigd om van de B.O.M.-Groep volledig economisch herstel van de geschade 80% van de bevolking te eisen.

Hendrik. H. Bor alias Hank Monrobey – Economy    

Liesbeth Breur – Ethics and Society