click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
Het ontstaan van de CMN

Het ontstaan van de CMN

De Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V., werd 36 jaar geleden, op 2 april 1981 geboren, maar pas jaren later definitief opgericht, nadat onmiskenbaar duidelijk was vastgesteld, dat maar liefst 75% van de Westerse Bevolking in meer dan 100 Westerse Landen en Staten, totaal onopgemerkt, door de B.O.M.-groep bestaande uit de Bezittende Klasse, de Banken, de Overheden en de Europese Besloten Multinationals, in Nederland voor de volle 100%, sinds 1 januari 1969, volkomen van het elektronische Betalingsverkeer werd buitengesloten. Elektronisch Betalingsverkeer dat reeds in 1960 met behulp van Mainframe Computers door het Bankwezen op gang werd gebracht.

Hank Monrobey, alias voor H.H. Bor, was als oprichter van de CMN, juridisch in het geheel niet gerechtigd om, evenals het Bankwezen, eveneens op een Mainframe Computer GELD te scheppen, om de 75% van de Westerse Burgers, die niet op het elektronische betalingsverkeer werden aangesloten, van de Economische ondergang te redden. Monrobey was uitsluitend in staat om een totaal nieuw, zeer hoogwaardig Computer systeem te ontwikkelen dat in staat zou zijn om iedere burger totaal kosteloos in staat te stellen om onder alle omstandigheden een volledig nieuw bestaan te scheppen, totaal kosteloos een eigen huis te bouwen en een probleemloos economisch bestaan te verzekeren.

De Citizen-Multi-National LCC International Holding B.V., die daartoe sinds 2004 in Nederland werd opgericht, voorziet iedere vrijwillige Partner van de CMN probleemloos zonodig van een totaal Geldloze en zelfs Belastingvrije nieuwe wereld.

Bij het ná 1960 in gebruik nemen van Mainframe Computers in de Verenigde staten, werd door de reeds genoemde B.O.M.-Groep, vrijwel onmiddellijk door de eerste koper van een Mainframe Computer, een Bankbedrijf, dezelfde denkfout gemaakt, die door een Napolitaan, dus een inwoner van Napels, 1300 jaar geleden, in het zuiden van Italië, werd begaan.

Deze denkfout, die dus reeds in de 7de eeuw van onze jaartelling, bij het opstarten van de eerste Europese handmatige Boekhouding in Zuid-Europa ontstond, werd namelijk bij het in gebruik nemen van de eerste Mainframe Computer in de Verenigde Staten, opnieuw gemaakt.

Dertien honderd jaar geleden werd een Arabisch zeilschip, als gevolg van een storm in de Middellandse Zee in de richting van Napels in Italië gedreven, waar de Kapitein van het schip genoodzaakt werd, voor de roeiers aan boord, voedsel aan te kopen. Echter de Kapitein van het schip was in het geheel niet in staat om met Geld te betalen. Hij beschikte slechts over de mogelijkheid om op zijn Arabisch ZELF Boekhoudkundig Kapitaal te scheppen en met het door hem geschapen Boekhoudkundige Kapitaal de eventuele aankoop te betalen.

Sinds het, meer dan 3000 jaar geleden in de Oosterse Wereld ontstaan van het Geldloos Boekhoudkundig betalen met Boekhoudkundig Kapitaal, in plaats van het werken met GELD, was iedere Arabier in staat om zelf het daartoe benodigde Boekhoudkundige Kapitaal te scheppen, om iets boekhoudkundig te kunnen betalen. In de Arabische wereld is het namelijk, op religieuze gronden, verboden om iets te lenen. Er bestaan dus geen Banken die Geld uitlenen. De Kapitein van het Arabische schip werd dus gewoon genoodzaakt om de voedsel leverancier de kunst van het Arabische Boekhouden bij te brengen en boekhoudkundig, dus geldloos te gaan betalen.

Door de verkoper van het voedsel in Napels werd dus kennelijk heel eenvoudig een boekhouding aangelegd om wederzijdse verplichtingen boekhoudkundig te gaan vastleggen. Door de voedsel leverancier werd echter vervolgens Boekhoudkundig Kapitaal als Geld beschouwd. Zo kwam het woord Kapitaal reeds 1300 jaar geleden in Italië in omloop en begon het woord Kapitaal zich successievelijk over geheel Europa, uitsluitend binnen de Bezittende Klasse als Geld, onder de naam Kapitaal te verspreiden. Het benodigde Kapitaal werd door de leden van de Bezittende Klasse geschapen door het boekhoudkundig registreren van scheppende arbeid. Pas in de 14de eeuw van onze jaartelling werden in de Westerse Wereld, door de bezitters van Boekhoudkundig Vermogen de eerste Westerse Banken geschapen, die boekhoudkundig begonnen te werken bij het uitlenen van KAPITAAL dat men als Geld beschouwde.

Bij het rond 1960 in de Verenigde Staten in gebruik nemen van een Mainframe Computer werd door de eerste bankier, die zich een Mainframe Computer aanschafte, Kapitaal als het benodigde betaalmiddel uitverkoren omdat boekhouden met behulp van Kapitaal, dat als Geld werd beschouwd, volkomen natuurlijk was. Sinds dat moment begon duidelijk herkenbaar de economische ontwrichting van de Westerse Wereld zich af te tekenen, zonder dat de reden voor het ontstaan van de ontwrichting van de totale westerse economie kon worden bewezen. De werkelijke reden, die tot het totaal ontwrichten van de Westerse Economie leidde, werd pas op 22 juli 2017, dus 36 jaar later, onmiskenbaar duidelijk bewezen.

Het meest verbazingwekkende is echter dat de belangrijkste leden van de B.O.M.-groep volkomen vertrouwd waren met het werken met Boekhoudkundig Kapitaal. Als gevolg daarvan werd de uitgifte van Boekhoudkundig Kapitaal als Geld geheel en al beperkt tot de B.O.M.-groep. De burgers die niet in relatie stonden met de B.O.M.-groep kwamen in het geheel niet aan bod waar het KAPITAAL betrof dat als GELD werd aangezien.

Door de fabrikanten van de Mainframe Computers werd echter bij het op de markt brengen van de Boekhoudmachines, reeds jaren vóór de 2de Wereldoorlog besloten om de Mainframe Computers uitsluitend met Boekhoudkundig Kapitaal te laten werken omdat deze vorm van betalen economisch gedurende meer dan 3000 jaar volkomen ongestoord had plaatsgevonden. Dit geheel en al in tegenstelling tot het Westerse Geldverkeer. Er werd derhalve tevens besloten om zowel in het op GELD gebaseerde Europa als in de op Boekhoudkundig Kapitaal gebaseerde Oosterse Wereld, uitsluitend met Boekhoudkundig Kapitaal te gaan werken, zodat het betalingsverkeer in de gehele wereld volkomen gelijkwaardig op Boekhoudkundig Kapitaal zou worden gebaseerd.

Er werden dus twee programma’s geschreven, een Boekhoudkundig Kapitaal Programma voor de Oosterse Wereld en een Geld Programma voor de Westerse Wereld. Echter sinds de 7de eeuw werd er ook in het Westen, exclusief door de elite B.O.M.-groep met Boekhoudkundig Kapitaal gewerkt. Dientengevolge werd door de eerste koper automatisch gekozen voor het inzetten van het Boekhoudkundige Kapitaal Programma in plaats van het Westerse Geld Programma. Het Oosterse Boekhoudkundige Kapitaal Programma werd geschreven om iedere Oosterling in staat te stellen om ZELF KAPITAAL TE SCHEPPEN.

Dit had tot gevolg, dat het eerste op de Mainframe Computer aangeslagen bedrag op de Oosterse, Boekhoudkundig Kapitaal wijze, werd geschapen voor een rekening van een mogelijke Oosterse Rekeninghouder. Aangezien echter het programma werd gestart op een Westerse Mainframe Computer werd automatisch het bedrag op de Rekening van de Westerse Eigenaar van de Mainframe Computer bijgeschreven. Indien het Westerse GELD programma gebruikt zou zijn dan zou het aangeslagen bedrag automatisch zijn afgeschreven.

Door de Bankier die met de Westerse Mainframe Computer werkte werd vastgesteld, dat de bedragen die hij aansloeg op zijn Mainframe Computer werden, bijgeschreven in plaats van afgeschreven. Vervolgens stelde de Bankier vast dat hetzelfde door hem aangeslagen bedrag eveneens probleemloos kon worden gebruikt om een klant van de Bank die aan de bank had verzocht om een huis te financieren, probleemloos kon worden gefinancierd. Er was dus volgens de Bankier niets bijzonders aan de hand. Alles werkte volkomen normaal en het was voor hem overduidelijk dat er slechts één verklaring voor kon zijn.

De computer schiep voor de eigenaar een aanvullend Winst bedrag. Er werd gedurende maanden een grondig onderzoek ingesteld naar de herkomst van een Winst, (die echter totaal niet bestond).

Door de directie van de Bank werd uiteindelijk de Bankier die de (niet bestaande) Winst had ontdekt, met een winstuitkering gezegend, die als BONUS werd aangeduid. En de BONUS uitkering aan de bedienende Bankier, en de Winstuitkering aan de Bank directie werden door het Bankwezen internationaal bevestigd als volkomen gerechtvaardigd. Door de directeur van de bank, die werd gezegend met (een niet bestaand winst bedrag) werd iedere eigenaar van een Mainframe Computer opgeroepen om evenals zijn bank eveneens over te gaan tot het openen van hetzelfde winstgevende programma, en de Bankier die het programma ging openen, eveneens met een BONUS te belonen en zo geschiedde het.

De Westerse Economie, in de meer dan 100 Westerse Landen en Staten, werd sinds de in gebruikname van de eerste Mainframe Computer, reeds meer dan een halve eeuw volledig ontwricht. Het bedrag dat oorspronkelijk beschikbaar was om de huizen van burgers te financieren werd aan de Bankier in de vorm van een Bonus, en aan de Bankdirectie in de vorm van een aanvullend winstbedrag uitgekeerd.

De oprichter van de Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V., de Heer H.H. Bor alias Hank Monrobey, werd reeds rond 1965 de oprichter van de eerste “Computer Programming Colleges” in West-Europa en de eerste “Computer Programming Schools” in het Verenigd Koninkrijk. Op 2 april 1981, werd hij door een voormalige secretaresse van de CPC in Nederland, schriftelijk in Londen gealarmeerd omtrent het feit, dat door het Bankwezen in Nederland met de regelmaat van de klok een groot aantal burgers van hun bezittingen werden ontdaan en zonder meer werden geliquideerd.

Hank Monrobey vloog op die 2de april, nog op dezelfde dag naar Nederland en stelde slechts binnen 2 dagen vast dat door de B.O.M.-groep door het inschakelen van het verkeerde “Oosterse Boekhoudkundige Kapitaal Programma” in plaats van het “Westerse Geld Programma” de economie reeds meer dan 20 jaar volkomen was ontwricht en dat reeds circa 40.000 burgers volledig van hun bezittingen waren ontdaan.

Door Hank Monrobey werd een aantal voormalige Medewerkers van de “Computer Programming Colleges” verzocht zich vrijwillig in te gaan zetten om de B.O.M.-groep te alarmeren en duidelijk te maken, dat totaal onterecht werd overgegaan tot het liquideren van burgers, die nimmer door het Bankwezen werden gefinancierd en derhalve nimmer in staat waren om met Euro te blijven betalen. Zij werden zonder meer automatisch geliquideerd op het moment dat de laatste Euro door hen werd uitgegeven.

Echter daar het bewijs op dat moment niet kon worden geleverd, om overduidelijk aan te tonen, waardoor de economie werd ontwricht, werd sinds 5 april 1981 door het bankwezen rustig voortgegaan burgers van hun eigendom te beroven en zonodig gewoon uit hun huizen te laten slaan. Zelfs een aantal door Hank Monrobey ingezette vrijwilligers, werden eveneens gewoon van hun bezittingen ontdaan en uit hun huizen verwijderd.

Eind Augustus 1981 werd Hare Majesteit Koningin Beatrix geïnformeerd omtrent het drama, maar er werd nimmer enig antwoord ontvangen.

In 1984 bezocht Hank Monrobey op 2 & 3 februari Nederland voor het geven van een lezing aan 49 ondernemers, die zich ernstige zorgen maakten omtrent de ontwrichting van de totale Westerse Economie. Op 2 februari 1984 vonden zowel het AD als de Provinciale Pers het noodzakelijk te publiceren, dat volgens de Nederlandsche Bank de activiteiten van Hank Monrobey ernstige schade toebrachten aan de Nederlandse economie. Op diezelfde 2de februari werd Hank Monrobey ten huize van zijn gastvrouw gebeld door de PR-Directeur van de Nederlandsche Bank met de mededeling dat er geen sprake was geweest van dergelijke opmerkingen door de Nederlandsche Bank. Overeengekomen werd dat de Bank dienaangaande een persbericht zou uitsturen dat op 3 februari 1984 uitsluitend in de Telegraaf verscheen op de financiële pagina, links onder in kader.

Door Hank Monrobey werd besloten om naar de V.S. te emigreren en vandaar te onderzoeken of hetzelfde economische drama zich internationaal had ontwikkeld. Hij startte zijn leven in de VS in januari 1985. In 1989 publiceerde Hank Monrobey in de Verenigde Staten een boek van 390 pagina’s met 200 grafieken over de Nederlandse economie, getiteld: ”The Monrobey Report, An Economic Detective story solving the mysteries of Inflation and Recessions” dat reeds op 19 april 1989 via H.M. de Koningin aan het toenmalige kabinet ter beschikking werd gesteld. Het betreffende boek werd op 22 augustus 1989 opgenomen in de catalogus van “The Library of Congress” te Washington D.C. onder Cardnumber: 89-174366.

Hare Majesteit Koningin Beatrix vond het noodzakelijk het boek te laten beoordelen door de Directeur van het Geldwezen. U vindt het commentaar van Mr. L.C.A.F.J. de Leur in een in plastic ingebonden Documentatie map van 30 pagina’s, die voor CMN partners verkrijgbaar is tegen betaling van Kk 20,– Boekhoudkundig Kapitaal op CMN-Kapitaal rekening Nr.: 131131108500101.