click herehttp://dancedesk.pl/fsa/cialis-pills-fast-delivery/
KAPITAAL HEEFT TOTAAL NIETS MET GELD GEMEEN!

KAPITAAL HEEFT TOTAAL NIETS MET GELD GEMEEN!

KAPITAAL HEEFT TOTAAL NIETS MET GELD GEMEEN!

In de dertiende eeuw van onze jaartelling landde er een Arabisch zeilschip in Napels in het zuiden van Italië, met een klein leger roeiers aan boord. Het schip kon van West naar Oost normaal zeilen, maar diende van Oost naar West tegen de Westerse Wind in ge-groeid te worden. Het schip werd door een Wester storm in de Golf van Napels in het Zui-den van Italië gedreven. Het kleine leger roeiers aan boord diende daardoor in Napels van proviand te worden voorzien. Echter de Kapitein van het schip was uitsluitend in staat om op zijn Arabisch, niet met Geld maar met toen 1300 jaar oud Boekhoudkundig Kapitaal te betalen. De Arabische Kapitein maakte de Voedsel Leverancier duidelijk dat hij NIET met GELD maar uitsluitend Boekhoudkundig kon betalen.
De Kapitein maakte het aan de Voedsel leverancier duidelijk hoe je met het Boekhoud-kundige Kapitaal het voedsel kon betalen. Het door de Voedsel leverancier economisch doormiddel van ARBEID geschapen brood en andere voedingsmiddelen vormen puur boekhoudkundig niets anders dan geschapen VERMOGEN, waarvan de WAARDE wordt uitgedrukt in Kapitaal.
De Kapitein betaalde boekhoudkundig via de door de Voedsel leverancier geopende boekhouding met boekhoudkundig Kapitaal voor de waarde van het aan hem geleverde voedsel. Er kwam geen stuiver GELD aan te pas. Van dat moment af begon de voedsel leverancier zijn economische leven niet meer met GELD af te wikkelen, maar met Boekhoudkundig Kapitaal.
Hij maakte echter de fout om Boekhoudkundig Kapitaal als GELD te gaan beschouwen. Door de Voedsel leverancier werd daardoor de kern gelegd voor de Economische RAMP, die 1300 jaar later in de Westerse Wereld ontstond.
De Mainframe Computer, die in 1959 door de eerste Bank in gebruik werd genomen, bevatte 2 programma’s:
1. Het Arabische programma dat Boekhoudkundig Kapitaal als betaalmiddel in omloop brengt.
2. Het Westerse programma dat Geld als betaalmiddel in omloop brengt.
Door de fout die in de 7e eeuw werd gemaakt, werd door de 1e bankier, die de eerste Mainframe Computer in 1959 opstartte de fout gemaakt om KAPITAAL als GELD te beschouwen. Hierdoor werd door de Mainframe Computer de fout gemaakt om in plaats van GELD Boekhoudkundig Kapitaal in omloop te brengen. Ondanks uitzonderlijk dui-delijke waarschuwingen van H.H.Bor alias Hank Monrobey, werd sinds 2 april 1981 tot op de dag van het schrijven van dit document, 19 maart 2018, de Westerse Economie totaal ontwricht. Op bevel van Premier Rutte werd zelfs elke waarschuwende documen-tatie sinds 2013 als waardeloze informatie door de overheid onmiddellijk na ontvangst vernietigd.
Kapitaal = een boekhoudkundige waardering, die door de CMN wordt gebruikt om aan CMN-Partners Vergunning te verlenen om binnen CMN verband Boekhoudkundig VER-MOGEN, een straat, een huis, een brug, een auto, een schepping van welke aard dan ook, te scheppen, dus te bouwen. De Kapitaalswaarde geeft dus aan hoeveel VERMO-GEN daartoe binnen de CMN, door Partners van de CMN tot stand kan worden gebracht.
Vermogen = een boekhoudkundige realisatie ter waarde van een door een CMN-Partner geschapen stuk VERMOGEN, een straat, een huis, een brug, een auto, een schepping van welke aard dan ook met een waarde ?X? Kapitaal, die dus werd gebouwd.
Door iedere CMN-Partner binnen de CMN kan Kapitaal, dat administratief ontstond als gevolg van een VERMOGEN SCHEPPING dus opnieuw worden gebruikt als Betaal-middel voor het KOPEN, dus boekhoudkundig betalen van een door een andere CMN-Partner geschapen VERMOGEN. Er komt geen stuiver GELD aan te pas.